Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

,,Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3’’

Całkowity koszt inwestycji: 3 282 680,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 282 680,00 zł

Zakres zadania obejmuje: dostosowanie istniejącego południowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, drenażem opaskowym, instalacją elektryczną i niskoprądową oraz parkingiem na 20 samochodów osobowych.
Budynek funkcjonalnie został wydzielony z pozostałej części szkoły podstawowej. W piwnicy przewidziano pomieszczenia archiwum oraz gospodarcze i techniczne. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia administracyjne, gabinet zespołu orzekającego.
Na parterze, I i II piętrze zlokalizowano gabinety pedagogiczne, logopedyczne i psychologiczne. Na każdej kondygnacji zapewniono węzeł sanitarny dla pacjentów oraz personelu. Na pierwszym piętrze zaprojektowano pokój matki z dzieckiem.
Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W południowej części budynku zaprojektowano windę a od strony wschodniej przy wejściu głównym do budynku platformę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze i drugim piętrze zaprojektowano łazienki dla niepełnosprawnych. W budynku będą wykonane nowe instalacje elektryczne wewnętrzne oraz nowe instalacje wody zimnej, instalacji chłodzenia, kanalizacji oraz remont instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i przebudowa instalacji ppoż. Wszystkie gabinety diagnostyczno-terapeutyczne zostaną wyciszone i będą klimatyzowane. Do pomieszczeń będzie doprowadzona instalacja sieci internetowej i wewnętrzna instalacja telefoniczna. Budynek będzie wyposażony w monitoring, alarm i oświetlenie awaryjne. Do budynku zostaną wykonane nowe przyłącza: wody, cieplne i energetyczne. Na zewnątrz od strony wschodniej budynku będzie się znajdował parking z drogą dojazdową od ul. Kossobudzkiego wyposażoną w szlaban która jednocześnie będzie drogą pożarową z wyjazdem przez bramę pożarową do ul. Gawareckiego. W celu odwodnienia parkingu zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym a celu odprowadzenia wód gruntowych przy budynku wykonany zostanie drenaż opaskowy. Teren zewnętrzny będzie oświetlony a od strony istniejących boisk szkolnych wykonany będzie piłko chwyt.


„Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 w Płocku”

Całkowity koszt inwestycji: 9 311 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 9 311 100,00 zł

Zaplanowana do realizacji nowa siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 w Płocku usytuowana będzie na działce nr ewid. gruntu 395. Zaprojektowano przedszkole 6-oddziałowe dla około 150 dzieci w wieku 3-6 lat czynne 9-10 godzin dziennie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i innymi urządzeniami budowlanymi związanymi z tym obiektem (ogrodzenie, śmietnik, plac zabaw) oraz urządzenie terenu (alejki, zieleń) w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola. Nowy budynek przedszkola zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim, ze świetlikami zapewniającymi górno-boczne doświetlenie szatni oraz dodatkowe doświetlenie górno-boczne sal dydaktycznych, co przy bezpośrednim sąsiedztwie wysokiej zabudowy wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego pozwala na doświetlenie powierzchni użytkowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami higieniczno-sanitarnymi. W budynku wyodrębniono strefy: ogólnego przeznaczenia oraz pomocnicze takie jak kuchnia, administracyjna i obsługi. Budynek przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie: pochylni zewnętrznej przy wejściu głównym, drzwi wejściowych do szatni i do sal dzieci poszerzonych do 1 m oraz ogólnodostępnego wc dla osób niepełnosprawnych. Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymogi funkcjonalno-użytkowe dla placówki przedszkolnej i umożliwiają realizację obecnie przyjętego programu wychowawczo-edukacyjnego oraz pozwalają na jej rozwój w dalszych latach.
Zagospodarowanie zewnętrzne obejmuje teren wokół nowego budynku przedszkola na działce nr ewid. gruntu 395 oraz cały teren działki nr ewid. gruntu 396, który będzie uwolniony po rozbiórce budynku przedszkola użytkowanego obecnie. W zakresie zagospodarowania terenu zaprojektowano całkowitą rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego, komunikację kołową i pieszą, którą zapewniono przez ciąg pieszo-jezdny dostępny od ulicy Kossobudzkiego obsługujący parking dla rodziców (usytuowany przy głównym wejściu do budynku) i dojazd gospodarczy do kuchni oraz zjazd z ul. Kossobudzkiego wspólny dla parkingu dla pracowników i drogi pożarowej, dwa parkingi – jeden na 10 miejsc postojowych dla rodziców (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), drugi parking dla pracowników na 12 miejsc postojowych, drogę pożarową wzdłuż wschodniej elewacji przedszkola zakończoną placem manewrowym, 4 place zabaw dla dzieci oddzielne dla grup wiekowych – trzy place z nawierzchnią poliuretanową i jeden z nawierzchnią trawiastą, osłonę śmietnikową oraz elementy małej architektury i zieleń. Do budynku doprowadzone zostaną przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczne, gazowe, cieplne oraz telefoniczne.

Dane techniczne budynku:

 • Kubatura brutto – 9 600,00 m³
 • Powierzchnia zabudowy – 2 270,00 m²
 • Powierzchnia użytkowa – 1 990,44 m²
 • Wysokość budynku – 4,2 m

W centralnej części działek 395 i 396 zlokalizowana jest trafostacja, do której wyodrębniono dojazd. Trafostacja należy do Przedsiębiorstwa Energetycznego ENERGA Operator S.A. i jej lokalizacja nie ulegnie zmianie. Budynek stacji trafo będzie sąsiadował z nowym budynkiem przedszkola i zostanie wygrodzony zgodnie z projektem w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie tej placówki.

Realizację inwestycji zaplanowano w dwóch etapach. Pierwszy etap objąć ma budowę nowego budynku przedszkola na wolnej działce nr 395 wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji na użytkowanie budynku. Etap ten rozpocznie się po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania. Zakończenie I etapu i przekazanie nowego budynku do użytkowania planowane jest na koniec maja 2022 roku. Placówka będzie mogła przenieść się do nowej siedziby w okresie przerwy wakacyjnym i rozpocząć pracę w nowym budynku od września 2022 roku. Do tego czasu przedszkole będzie funkcjonowało w obecnej siedzibie, w sąsiedztwie budowy, przy bezpiecznym wydzieleniu terenu realizacji robót od terenu placówki. Pozwoli to na uniknięcie niedogodnień jakie związane byłyby z ewakuacją przedszkola do innych placówek. Po przeprowadzce do nowej siedziby możliwa będzie rozbiórka starego budynku, a po uwolnieniu terenu zagospodarowanie go na place zabaw dla dzieci, komunikacje wewnętrzną i parking dla pracowników oraz nasadzenia zieleni zastępczej za wycinkę drzew usuniętych ze względu na ich kolizję z inwestycją. Zakres ten objęty będzie II etapem zadania i jego zakończenie planowane jest w listopadzie 2022 roku.


Budowa ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I

„Budowa ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.

Całkowity koszt inwestycji: 6 469 870,17 zł
Wartość dofinansowania: 3 389 129,46 zł

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w ulicy Parcele między innymi następujących robót budowlano – montażowych:

 1. Demontaż istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni (masa bitumiczna), zjazdów indywidualnych (płyty betonowe typu MON, kostka brukowa betonowa, płytki betonowe).
 2. Roboty ziemne w zakresie wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów indywidualnych, chodników, peronów, ścieżek rowerowych oraz zieleńcy;
 3. Budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej dla ruchu kategorii KR3 o długości ok. 770 mb i szerokości – 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m każdy) z poszerzeniem jezdni na łukach;
 4. Budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,0 – 2,5 m (z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu na odcinku od km ~1+520 do km ~1+720 (strona lewa) ścieżka rowerowa przebiegać będzie zmiennie – w wykopie i w nasypie.
 5. Budowę chodników dwustronnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości – 2,0 m (z uwagi na zaprojektowane spadki podłużne większe od 6,0% od km 1+558,58 do km 1+743,57 przyjęto wykonanie schodów na ciągu chodnika);
 6. Budowę dojść do furtek o szerokości zgodnej z szerokością furtek;
 7. Budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących zjazdów i szerokości nowych zjazdów – 4,0-6,0 m;
 8. Budowę peronów przystanków autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i budowę wiat przystankowych;
 9. Przebudowę oświetlenia ulicznego;
 10. Budowę brakującej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy nieruchomości w granicach pasa drogowego;
 11. Budowę brakującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w granicach pasa drogowego;
 12. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz z przyłączami do granicy nieruchomości w granicach pasa drogowego.
 13. Przebudowę i zabezpieczenie sieci telefonicznych kolidujących z projektowanym układem drogowym;
 14. Wykonanie połączenia nowej nawierzchni ul. Parcele z wybudowaną nawierzchnią ul. Borowickiej oraz płynnym połączeniem z istniejącą ulicą Parcele w km 2+100.