Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego


Przebudowa ul. Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku

Zadanie pn: „Przebudowa ul. Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość zadania wynosi: 16 943 250 PLN

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi: 4 000 000,00 PLN

Zadanie jest również dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000 PLN, https://nowy.plock.eu/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych/

Planowana realizacja: od 13.06.2022 r. do 14.08.2023 r.

Zakres zadania obejmuje: przebudowę dróg publicznych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Pl. Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku, przebudowę chodników, zjazdów, zatok postojowych, oświetlenia ulicznego z przyłączem do sieci, zagospodarowanie terenu.

Drogi zlokalizowane na terenie Starego Miasta Płocka, objętego Programem Rewitalizacji, stanowią dojazd do obiektów użyteczności publicznej tj. szpital, kościół, biblioteka, sąd, muzea.

 


Zadanie pn: „Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach: od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego”  współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu  wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość zadania wynosi: 76 048 993,29 PLN

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi: 3 600 000,00 PLN

Zadanie jest również dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 000 000 PLN

https://nowy.plock.eu/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych/

Zakres zadania obejmuje : przebudowę drogi powiatowej 5207W, rozdział kanalizacji ogólnospławnej, przebudowę: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, skrzyżowań, oświetlenia, zatok postojowych i autobusowych, zjazdów, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, budowę ścieżki rowerowej, chodnika. W ramach inwestycji przewidziano roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu. Planowana do przebudowy ulica stanowi bezpośredni dojazd do PKN Orlen i podmiotów gospodarczych w bezpośrednim otoczeniu.


Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Okres realizacji projektu: od 01.03.2022 r. do 04.12.2022 r.

Wartość dofinansowania:  112 500,00 zł

Zadanie „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”.

Krótki opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zarządczych dyrektorów płockich szkół z wykorzystaniem elementów zarządzania hybrydowego, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej na potrzeby zajęć zgodnych z podstawą programową, w szczególności wykorzystujących metodę eksperymentu oraz innowacyjne metody pracy projektowej. W ramach projektu zostaną sfinansowane studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dla:

 • dyrektorów 5 szkół – na kierunku „Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową”, przy czym w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć również zastępcy dyrektorów
 • 5 nauczycieli z ww. szkół – na kierunku „Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela”

W dniu 25.03.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Województwem Mazowieckim.

Udział w projekcie zadeklarowały następujące szkoły:

  • Zespół Szkół nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Aleksandra Macieszy, ul. Kutrzeby 2a 09-410 Płock
  • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku, 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7
  • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, ul. Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock
  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości

Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości” zrealizowano przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko poliuretanowe większe, boisko poliuretanowe mniejsze, czterotorowa bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal, rzutnia do kuli, wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem boisk, ogrodzeniem, piłkochwytami i zadaszonymi siedziskami sportowymi oraz przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku.

1. Boisko większe do piłki ręcznej oraz siatkówki i tenisa.
Płyta boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry w piłkę ręczną 20x40m oraz polem do gry siatkówkę i tenisa, o wymiarach 24,0×44,00m, pow. całkowitej 1 056,00m² w obrzeżach betonowych, na podbudowie.

2. Boisko mniejsze do siatkówki x2 oraz koszykówki.
Płyta boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry w siatkówkę 2x9x18m oraz polem do gry w koszykówkę, o wymiarach 24,00×29,00m, pow. całkowitej 696,00m².

3. 4-torowa bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal.
4-torowa bieżnia okólna o długości toru wewnętrznego 234m, o szerokości 5,0m, o pow. całkowitej płyty bieżni 1250,00m² w obrzeżach betonowych. Na przedłużeniu zewnętrznego toru bieżni projektuje się skocznię do skoku w dal wraz z zeskocznią o wym. 4x7m.

4. Zakola bieżni.
Zakola bieżni i strefy bezpieczeństwa bieżni o szer. 1,0m między płytami boisk a bieżnią zostaną wyłożone sportową sztuczną trawą na podbudowie. Projektowana podbudowa wykonana z kruszywa mineralnego, przepuszczalna dla wód opadowych pozwoli na bezpośrednie odwodnienie do gruntu.

5. Rzutnia do kuli.
W jednym z zakoli bieżni okólnej projektuje się rzutnię do pchnięcia kulą tzw. mniejszą, z sektorem rzutów o dł. 15,0m o nawierzchni poliuretanowej..

6. Piłkochwyty.
Obie płyty boisk ze wszystkich stron oraz w przestrzeni pomiędzy nimi zostaną osłonięte niezależnym systemem piłkochwytów o siatce bezwęzłowej PP gr 5mm i wys. H=6,0m. Słupy piłkochwytów zamocowane zostaną bezpośrednio za obrzeżem krawędzi płyty boiska.
Piłkochwyty wzmocnione zostaną w miejscu furtek i narożach boisk systemem zastrzałów i rygli z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i powlekanych proszkowo na kolor szary. Piłkochwyty posiadać będą 3 furtki typu oraz 1 bramofurtkę.

7. Sprzęt sportowy.
Płyty boisk będą wyposażone w kompletny sprzęt sportowy.

8. Ogrodzenie.
Boisko wielofunkcyjne będzie posiadać ogrodzenie panelowe 3D z podwaliną betonową systemową, na słupkach stalowych 60x40mm, o wys. 1,80m. po granicy działek szkolnych.

9. Wewnętrzna droga dojazdowa.
Do boiska prowadzić będzie wewnętrzna utwardzona droga dojazdowa o szer. 5,0m.z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. Wydatki związane z budową drogi dojazdowej stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

10. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych płyt boisk, bieżni, rzutni do kuli, a także wewnętrznej drogi dojazdowej nastąpi poprzez projektowaną instalację kanalizacji deszczowej.
Przewiduje się wykonanie odwodnienia liniowego po obwodzie zespołu boisk większego i mniejszego. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez istniejące przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza.
Przed włączeniem projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie 4 zbiorników retencyjnych na przejęcie nadmiaru odprowadzanej wody opadowej. Na końcu instalacji odwodnieniowej z boiska wielofunkcyjnego i drogi wewnętrznej zostanie wykonana studnia z osadnikiem.

Realizację zadana przewidziano do końca 2021r roku.
Uzyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 1 350 718,76 zł.


Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej

Zadanie pn: „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej” realizowane jest przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Całkowita wartość zadania wynosi: 319 500,00 zł

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 200.000,00 zł

CELEM zadania jest wzrost dostępności do infrastruktury sportowej i poprawa uprawiania sportu, rekreacji i integracji społeczności lokalnej.

W ramach przedmiotowego zadania będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę boiska do piłki ręcznej plażowej o wymiarach 33mx18m o nawierzchni piaszczystej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Inwestycja będzie zlokalizowana w Płocku na osiedlu Podolszyce Północ w bezpośrednim otoczeniu kompleksu sportowo – rekreacyjnego obejmującego Flow Park, boisko do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa ziemnego.

Zadanie będzie realizowane do 30.06.2022 r.


Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka

Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

Szacunkowy koszt całkowity: 407 163,27 zł

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 200 000,00 zł

Zakres projektu obejmuje: zakup usługi czyszczenia utwardzonych ulic na mokro na pełnej szerokości roboczej zamiatarki – licząc od krawężnika jezdni. Prace prowadzone są przy temperaturach powietrza powyżej 3ºC, w okresach bezdeszczowych. Czyszczenie ulic na mokro realizowane jest na całej szerokości jezdni. Odbywa się nocami, gdyż taka pora ogranicza uciążliwości jakie wynikają dla uczestników ruchu drogowego z technologii prowadzenia prac.

Czyszczeniem ulic na mokro objęte będzie łącznie ok. 196,557 km ulic miesięcznie na 13 trasach w obszarze zabudowanym, przez 7 miesięcy w roku w okresie od kwietnia do października. Zatem liczba kilometrów planowana do realizacji w ramach zadania wynosi: ok. 1 375,899 km.

Przydatność społeczna z realizacji zadania:
Eliminacja niskiej emisji niesie za sobą szereg wymiernych korzyści zdrowotnych i społecznych. Czyste powietrze, a tym samym czyste środowisko wpływają pozytywnie na zdrowie i rozwój człowieka. Na korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z ograniczenia, a w następstwie tego eliminacji emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, składa się wiele czynników. Wśród nich wymienić można:

 • poprawę jakości życia lokalnego społeczeństwa,
 • pozytywny wpływ na stan zdrowia ludności,
 • czyste środowisko naturalne,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru,
 • poprawę walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości.

Społeczną przydatność realizacji przedmiotowego zadania można także rozpatrywać w kilku aspektach: środowiskowym, zdrowotnym i estetycznym.

Sprzątanie ulic to nie tylko kwestia estetyki miasta, lecz także bezpieczeństwa kierowców, oraz zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Podczas zamiatania na mokro z jezdni usuwany jest pył, kurz, błoto, a także inne zanieczyszczenia. Szczególne znaczenie ma to jesienią, gdy opadające na jezdnię mokre liście mogą stwarzać ryzyko poślizgu. Czyste miasto to również bardziej przyjazna przestrzeń do życia. Częste i intensywne zmywanie ulic wpływa na jakość powietrza: znacząco redukuje zanieczyszczenia pod względem ich ilości jak i składu fizykochemicznego. Istotne znaczenie ma wykorzystanie do sprzątania ulic na mokro najnowszej generacji sprzętu. Ekologiczne zamiatarki gwarantują realne zmniejszenie stężenia pyłów PM10 – są wyposażone w specjalne filtry i system usuwający zanieczyszczania z zamiatanych i zmywanych ulic.

Podsumowując, realizacja zadania spełnia kryterium przydatności społecznej, korzyści z realizacji zadania dotrą do szerokiego grona odbiorców: mieszkańców, turystów, innych osób, które korzystają z usług i infrastruktury miasta w formie przyjazdów do szkół, pracy, ośrodków zdrowia, czy w celu skorzystania z infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej. Realizacja przedmiotowego projektu ma także znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w związku z istniejącą pandemią wirusa COVID-19.

Wśród dodatkowych korzyści wynikających z realizacji zadania można wymienić:

 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Płocka,
 • poprawę walorów turystycznych i klimatycznych Płocka,
 • ograniczenie kosztów leczenia chorób oraz renowacji budynków i zabytków.

Czystość miasta to jedno z wielu kryteriów, które wpływa na przyciąganie nowych inwestorów czy nowych mieszkańców, a więc osób poszukujących dogodnego miejsca do zamieszkania. Atrakcyjność inwestycyjna oraz turystyczno – rekreacyjna decyduje o potencjale rozwojowym obszaru dla przyszłych pokoleń.


Akcja informacyjno – edukacyjna – UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

Szacunkowy koszt całkowity: 16 119,20 zł

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 8 059,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: akcję informacyjno – edukacyjną – UCHWAŁA ANTYSMOGOWA, która będzie realizowana w okresie 3-miesięcy i będzie obejmowała:

 • Emisję spotu na telebimie zlokalizowanym w Płocku (Jachowicza/Kilińskiego) przez okres 3 miesięcy. Spot będzie zawierał informacje dotyczące szczegółowych przepisów uchwały antysmogowej.
 • W ramach współpracy z Komunikacją Miejską Płock Sp. z o. o. ekspozycja informacji dot. Uchwały antysmogowej na i w autobusach lokalnych linii tj.:
  • ekspozycja informacji na tyłach autobusów lokalnych linii – 10 szt.
  • ekspozycja plakatów w autobusach lokalnych linii – 100 szt., format: A3
 • Wydruk naklejek i oklejenie autobusów Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o. o. – 10 szt.
 • Wydruk plakatów dot. uchwały antysmogowej – 100 szt., format: A3.

Planowana akcja informacyjno-edukacyjna uświadomi mieszkańców miasta z wprowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeniach i zakazach w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ponadto rozpropaguje postawy ekologiczne, zwiększy świadomość społeczeństwa w zakresie jakości powietrza, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko.

Stan środowiska naturalnego jest istotnym czynnikiem społeczno-gospodarczego rozwoju miasta, regionu czy kraju. Decyduje atrakcyjności inwestycyjnej czy turystyczno-rekreacyjnej miasta, która wpływa na generowanie nowych podmiotów gospodarczych, nowych miejsc prac czy pozyskiwanie mieszkańców. W tym aspekcie należy upatrywać dodatkowych korzyści społeczno-ekonomicznych dla Płocka, będących efektem realizacji projektu.


Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2022r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu

Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022

Szacunkowy koszt całkowity: 286 836,99 zł

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 100 000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje nasadzenia nowych roślin w ramach zadania sprzyjającego bioróżnorodności, związanego z adaptacją do zmian klimatu. Powstanie kilka nowych parków kieszonkowych oraz zrealizowane zostaną nowe nasadzenia roślin w miejscach, w których zostanie uprzednio usunięta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, zaś w jednej lokalizacji zostaną wykonane nasadzenia uzupełniające wzbogacające już istniejące kompozycje roślinne. Wykonane zostaną nasadzenia: drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich np. bylin i traw ozdobnych, sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza. Podstawowym celem przedmiotowego zadania jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez poprawę: warunków mikroklimatycznych i wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza na terenie miasta.

Dobór roślin został dokonany ze szczególnym uwzględnieniem warunków miejskich, potrzeb rozwiązywania problemów dotyczących łagodzenia zmian klimatu, aspektów technicznych i planistycznych w zakresie kształtowania przestrzeni. Przygotowanie zadania do realizacji zostało poprzedzone wizjami terenowymi mającymi na celu właściwy dobór materiału roślinnego do warunków siedliskowych oraz przyrodniczo – krajobrazowych w danych lokalizacjach oraz analizą planistyczną.

Realizacja zadania poprzez wzbogacenie terenów zieleni miejskiej w nowe egzemplarze roślin ozdobnych:

 1. wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz przyjezdnych gości poprzez poprawę warunków sanitarno – higienicznych i biologicznych (poprawa warunków mikroklimatycznych), ograniczenie efektu miejskich wysp ciepła dokuczliwych zwłaszcza w okresie letnich upałów, niwelację dyskomfortu wywołanego zmianami klimatycznymi,
 2. zapewni pokarm i miejsce schronienia dla miejskich ptaków, owadów i drobnych ssaków. Posadzone zostaną rośliny:
  a) wytwarzające jadalne dla ptaków owoce np. jabłoń ‘Van Eseltine’, śliwa wiśniowa ‘Woodii’, cis pośredni ‘Oliwka’, irga ‘Ursynów’, irga szwedzka ‘Coral Beauty’, irga błyszcząca, bluszcz pospolity, berberys Thunberga ‘Helmond Pillar’, berberys Thunberga ‘Green Carpet’,
  b) kolczaste, rozłożyste, tworzące dobre miejsce schronienia dla zwierząt, dobre do zakładania gniazd przez ptaki np. berberys Thunberga ‘Green Carpet’, róża 'The Fairy’, róża ‘Chimo’, róża SCARLET MEIDILAND’, irga ‘Ursynów’, irga szwedzka ‘Coral Beauty’, irga błyszcząca, berberys Thunberga ‘Helmond Pillar’, bluszcz pospolity, świerk srebrny, trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’, miskant chiński ‘Silberfeder’, rozplenica japońska.
 3. poprawi walory krajobrazowe i przyrodnicze,
 4. przywróci wysokie walory obszarów powierzchni biologicznie czynnych,
 5. wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność,
 6. wpłynie na zwiększenie populacji owadów zapylających w mieście, gdyż zostaną posadzone rośliny kwitnące, miododajne, przyciągające owady zapylające np.: jabłoń ‘Van Eseltine’, śliwa wiśniowa ‘Woodii’, lilak Meyera ‘Palibin’, róża 'The Fairy’, lawenda wąskolistna, budleja Davida ‘Ile de France’, róża ‘Chimo’, irga szwedzka ‘Coral Beauty’, irga błyszcząca, berberys Thunberga ‘Helmond Pillar’, bluszcz pospolity, róża SCARLET MEIDILAND’, liliowiec ‘Double Firecracker’, berberys Thunberga ‘Green Carpet’, tawuła japońska 'Goldmound’, jeżówka purpurowa.

W ramach zadania przewidziano łączną ilość nowych nasadzeń: 4.529 szt., w tym 30 szt. drzew, 3.315 szt. krzewów, 1.184 szt. bylin i traw ozdobnych.


Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku

Zadanie pn: „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 640 751,12 zł

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi: 300 000,00 zł

Celem zadania jest wzrost dostępności do infrastruktury sportowej i poprawa warunków uprawiania sportu, rekreacji i integracji dzieci i młodzieży oraz pozostałej społeczności lokalnej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: budowę i wyposażenie obiektów sportowych do uprawiana sportów zespołowych oraz dyscyplin lekkoatletycznych. W wyniku realizacji inwestycji zbudowane zostaną dwa boiska wielofunkcyjne do piłki siatkowej i mini koszykówki oraz do piłki ręcznej i mini piłki nożnej. Powstanie również trzytorowa bieżnia okólna oraz czterotorowa bieżnia prosta, a także skocznia do skoku w dal wraz z piaskownicą i łapaczami piasku.

Zadanie będzie realizowane do 31.12.2022 r.


Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I

Zadanie pn: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość zadania wynosi: 10 701 543,01 PLN

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi do 4 000 000,00 zł, tj. do 60% całkowitej wartości zadania.

Zadanie jest również dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich do 3 350 115,77 PLN tj. do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I

CELEM GŁÓWNYM zadania jest rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie osiedla Radziwie w Płocku, w celu poprawy odporności miasta na podtopienia i zalania, z możliwością retencjonowania wody i wykorzystania jej w okresach suchych.

W ramach przedmiotowego zadania będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego przy ul. Popłacińskiej, zbierającego wody opadowe z ulic: Leonida Teligi i Żeglarskiej, Szkutniczej na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Teligi oraz łącznika ulicy Zielonej i ulicy Teligi na osiedlu Radziwie w Płocku wraz z infrastrukturą.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego będzie obejmowało wykonanie infrastruktury w branży sanitarnej (wodno – kanalizacyjnej), drogowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 roku.