Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Okres realizacji projektu: od 01.03.2022 r. do 04.12.2022 r.

Wartość dofinansowania:  157 500,00 zł

Zadanie „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zarządczych dyrektorów płockich szkół z wykorzystaniem elementów zarządzania hybrydowego, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej na potrzeby zajęć zgodnych z podstawą programową, w szczególności wykorzystujących metodę eksperymentu oraz innowacyjne metody pracy projektowej. W ramach projektu zostaną sfinansowane studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dla:

  • dyrektorów 5 szkół – na kierunku „Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową”, przy czym w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć również zastępcy dyrektorów

  • 5 nauczycieli z ww. szkół – na kierunku „Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela”

W dniu 25.03.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Województwem Mazowieckim.

Udział w projekcie zadeklarowały następujące szkoły:

  • Zespół Szkół nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Aleksandra Macieszy, ul. Kutrzeby 2a 09-410 Płock

  • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku, 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7

  • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, ul. Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock

_________________________________________________________________________

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości zrealizowano przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko poliuretanowe większe, boisko poliuretanowe mniejsze, czterotorowa bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal, rzutnia do kuli, wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem boisk, ogrodzeniem, piłkochwytami i zadaszonymi siedziskami sportowymi oraz przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku.

1. Boisko większe do piłki ręcznej oraz siatkówki i tenisa.
Płyta boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry w piłkę ręczną 20x40m oraz polem do gry siatkówkę i tenisa, o wymiarach 24,0×44,00m, pow. całkowitej 1 056,00m² w obrzeżach betonowych, na podbudowie.

2. Boisko mniejsze do siatkówki x2 oraz koszykówki.
Płyta boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry w siatkówkę 2x9x18m oraz polem do gry w koszykówkę, o wymiarach 24,00×29,00m, pow. całkowitej 696,00m².

3. 4-torowa bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal.
4-torowa bieżnia okólna o długości toru wewnętrznego 234m, o szerokości 5,0m, o pow. całkowitej płyty bieżni 1250,00m² w obrzeżach betonowych. Na przedłużeniu zewnętrznego toru bieżni projektuje się skocznię do skoku w dal wraz z zeskocznią o wym. 4x7m.

4. Zakola bieżni.
Zakola bieżni i strefy bezpieczeństwa bieżni o szer. 1,0m między płytami boisk a bieżnią zostaną wyłożone sportową sztuczną trawą na podbudowie. Projektowana podbudowa wykonana z kruszywa mineralnego, przepuszczalna dla wód opadowych pozwoli na bezpośrednie odwodnienie do gruntu.

5. Rzutnia do kuli.
W jednym z zakoli bieżni okólnej projektuje się rzutnię do pchnięcia kulą tzw. mniejszą, z sektorem rzutów o dł. 15,0m o nawierzchni poliuretanowej..

6. Piłkochwyty.
Obie płyty boisk ze wszystkich stron oraz w przestrzeni pomiędzy nimi zostaną osłonięte niezależnym systemem piłkochwytów o siatce bezwęzłowej PP gr 5mm i wys. H=6,0m. Słupy piłkochwytów zamocowane zostaną bezpośrednio za obrzeżem krawędzi płyty boiska.
Piłkochwyty wzmocnione zostaną w miejscu furtek i narożach boisk systemem zastrzałów i rygli z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i powlekanych proszkowo na kolor szary. Piłkochwyty posiadać będą 3 furtki typu oraz 1 bramofurtkę.

7. Sprzęt sportowy.
Płyty boisk będą wyposażone w kompletny sprzęt sportowy.

8. Ogrodzenie.
Boisko wielofunkcyjne będzie posiadać ogrodzenie panelowe 3D z podwaliną betonową systemową, na słupkach stalowych 60x40mm, o wys. 1,80m. po granicy działek szkolnych.

9. Wewnętrzna droga dojazdowa.
Do boiska prowadzić będzie wewnętrzna utwardzona droga dojazdowa o szer. 5,0m.z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. Wydatki związane z budową drogi dojazdowej stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

10. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych płyt boisk, bieżni, rzutni do kuli, a także wewnętrznej drogi dojazdowej nastąpi poprzez projektowaną instalację kanalizacji deszczowej.
Przewiduje się wykonanie odwodnienia liniowego po obwodzie zespołu boisk większego i mniejszego. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez istniejące przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza.
Przed włączeniem projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie 4 zbiorników retencyjnych na przejęcie nadmiaru odprowadzanej wody opadowej. Na końcu instalacji odwodnieniowej z boiska wielofunkcyjnego i drogi wewnętrznej zostanie wykonana studnia z osadnikiem.

Realizację zadana przewidziano do końca 2021r roku.
Uzyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 1 350 718,76 zł.


Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej

Zadanie pn: „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej” realizowane jest przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Całkowita wartość zadania wynosi: 319 500,00 zł

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 200.000,00 zł

CELEM zadania jest wzrost dostępności do infrastruktury sportowej i poprawa uprawiania sportu, rekreacji i integracji społeczności lokalnej.

W ramach przedmiotowego zadania będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę boiska do piłki ręcznej plażowej o wymiarach 33mx18m o nawierzchni piaszczystej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Inwestycja będzie zlokalizowana w Płocku na osiedlu Podolszyce Północ w bezpośrednim otoczeniu kompleksu sportowo – rekreacyjnego obejmującego Flow Park, boisko do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa ziemnego.

Zadanie będzie realizowane do 30.06.2022 r.