Szyldy wolnostojące

Dopuszcza się sytuowanie następujących rodzajów szyldów wolnostojących:

1) Pylon reklamowy lokalizowany w przypadku braku budynku frontowego lub oddalenia budynku lub wejścia do budynku, w którym prowadzona jest działalność o więcej niż 5,0 m od frontu nieruchomości, rozumianej jako linia zabudowy pierzei ulicy lub linia rozgraniczająca pas drogowy i granicę działki, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

  1. dopuszcza się maksymalną wysokości pylonu równą 3,0 m i maksymalną szerokość równą 1,0 m;
  2. dopuszcza się możliwość lokalizacji na pylonie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w formie tablic pełnych, znaków bez tła, znaków przestrzennych lub kasetonów stanowiących całościową kompozycję pod względem formy, wymiarów, kolorystyki tła i materiału wykonania;
  3. nakazuje się sytuowanie pylonu w minimalnej odległości od granicy działki równej 1,0 m;
  4. dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego pylonu na nieruchomości z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy jeden pylon nie zapewnia możliwości umieszczenia szyldu każdej z działalności prowadzonych w budynku lub na nieruchomości, dopuszcza się umieszczenie symetrycznie względem wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości drugiego pylonu o analogicznej formie, wymiarach, kolorystyce i materiałach wykonania.

2) Szyld na elementach wyposażenia sezonowych ogródków gastronomicznych w szczególności na

lambrekinie zadaszenia ogródka, lambrekinie parasola, rollbarze, przęśle ogrodzenia, donicy wolnostojącej, krześle, stole czy leżaku oraz na lambrekinie markizy lub zadaszenia kramu ulicznego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

  1. w formie monochromatycznych znaków bez tła będących nazwą własną, logo lub logotypem prowadzonej działalności;
  2. dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą 0,20 m.