W przyszłość bez obaw II

Tytuł projektu: „W przyszłość bez obaw II”.

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock
Realizator projektu: Zespół Szkół Usług i przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku / Technikum Nr 4.
Okres realizacji projektu: 01-11-2017 r. – 30.09.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 511 680,83 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 460 363,43 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy w okresie 23 miesięcy realizacji projektu. Cel zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia 75 uczniom i uczennicom w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych oraz doświadczenia zawodowego.

Uczestnictwo w projekcie ma na celu zmotywować uczniów i uczennice Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku do efektywnej nauki i pełnego zaangażowania w proces edukacyjny, a także podnieść atrakcyjność absolwentów szkoły na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

Planowane działania:

 • realizacja staży zawodowych dla 65 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku,
 • realizacja specjalistycznych zajęć indywidualnych i grupowych dla 65 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – „Laboratorium Wsparcia Kompetencji Miękkich”,
 • realizacja specjalistycznych zajęć „Reklama w biznesie” dla 8 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku,
 • realizacja specjalistycznych zajęć „Szkolne biuro podróży” dla 8 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku,
 • doposażenie warsztatów szkolnych do nauczania zawodu Technik reklamy w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

 Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu w którym uczniowie podniosą i dostosują kwalifikacje i umiejętności zawodowe do potrzeb rynku pracy,
 • 65 uczniów po opuszczeniu programu podniesie i dostosuje kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych,
 • 65 uczniów po opuszczeniu programu podniesie umiejętności miękkie dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach grupowych i indywidualnych – „Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich”,
 • 16 uczniów  po opuszczeniu programu podniesie swoje kompetencje zawodowe z zakresu reklamy i obsługi turystycznej poprzez udział w specjalistycznych zajęciach,
 • wzrost potencjału ZSUiP dzięki doposażeniu warsztatów szkolnych do nauczania zawodu Technik reklamy,
 • aktywizacja współpracy pomiędzy ZSUiP a pracodawcami i otoczeniem społeczno – gospodarczym w okresie realizacji projektu.

Biuro projektu:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
pok. E 43, tel.: 024 367 16 37
e-mail: agnieszka.olenderek@plock.eu. monika.czlapska@plock.eu