Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock

Realizatorzy:
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
– Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku

Okres realizacji projektu:
od 01-07-2016 r. do 31-07-2017 r.
Wartość ogółem:
 772 983,73 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 683 933,25 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 3 szkół podstawowych z terenu Miasta Płocka poprzez realizację dodatkowych form wspierających wszechstronny rozwój 520 uczniów klas I-VI oraz wzrost potencjału zawodowego 48 nauczycieli w okresie 13 miesięcy. Każdemu uczniowi, zgodnie z jego potrzebami zostaną zagwarantowane dodatkowe formy wsparcia uzupełniające wiedzę, wyrównujące braki edukacyjne, rozwijające talenty, pasje, zainteresowania, zmniejszające deficyty rozwojowe. Uzupełnienie wiedzy będzie pozwalało na płynne i bezproblemowe przejście na kolejne etapy edukacji uczniom słabszym. Przedmioty matematyczne i przyrodnicze prowadzone będą w pracowniach szkolnych, wyposażonych zgodnie z katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły objęte wsparciem otrzymają narzędzia do nauczania przedmiotów ścisłych, pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Planowane działania:

 • kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej): zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria (Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22),
 • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu (Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22),
 • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego (Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22),
 • korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych (Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22),
 • doskonalenie nauczycieli w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, korzystania z TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych (Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22),
 • doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego (Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22);

Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli,
 • 558 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe,
 • 54 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska kwalifikacje/nabędzie kompetencje,
 • 5 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie TIK,
 • 5 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • w 3 szkołach podstawowych pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne;

Biuro projektu:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 40 A
tel.: 024 367 17 69
e-mail: justyna.witkowska@plock.eu, hubert.czajkowski@plock.eu


Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00, piątek: 8:30-15:00