Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.
Całkowita wartość projektu dla Miasta Płocka: 655.000 EURO
Wkład własny Miasta Płocka: 150.000 EURO
Okres realizacji projektu: luty 2007 – grudzień 2010
Projekt związany jest z realizacją zadań rządowych powierzonych samorządowi wojewódzkiemu i powiatowemu, polegających na zapewnieniu wiarygodnej, jednolitej, spójnej i aktualnej informacji przestrzennej dla potrzeb funkcjonowania Państwa, w tym między innymi realizacji inwestycji budowlanych, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska, obrotu nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz do celów podatkowych.
Partnerami projektu są:
  • Główny Geodeta Kraju
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Prezydent Miasta Płocka
  • Starosta Powiatu Piaseczyńskiego
Projekt obejmuje utworzenie nowoczesnej cyfrowej bazy danych geodezyjnych dla Miasta Płocka i Powiatu Piaseczyńskiego, integrację tych danych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym województwa, wypracowanie metod i stworzenie oprogramowania do łączenia obiektów baz katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz przyjmowanie i udostępnianie danych przez Internet.