Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach

Tytuł projektu: Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach
Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock
Realizatorzy:

 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku
 • Miejskie Przedszkole nr 15 w Płocku
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Płocku im. Jean a Vanier

Okres realizacji: od 01-07-2016 r. do 30-06-2017 r.
Wartość ogółem:  509 663,70 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 407 730,96 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Krótki opis projektu:

Projekt jest adresowany do 137 niepełnosprawnych przedszkolaków oraz 63 nauczycielek z płockich przedszkoli. Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost potencjału zawodowego 63 nauczycieli w 5 przedszkolach z terenu Miasta Płocka w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie dodatkowej bezpłatnej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym. Zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i terapii oraz możliwość korzystania z dodatkowych bezpłatnych usług specjalistycznych przełoży się na lepszą aklimatyzację dzieci z deficytami i ich funkcjonowanie w ramach edukacji włączającej. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Pozwoli to na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz uszczegółowienie metod pracy pod kątem specyficznych potrzeb konkretnej grupy docelowej. Tak kompleksowe podejście do zdiagnozowanych problemów płockich przedszkoli zapewni możliwość uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Planowane działania:

 • Realizacja dodatkowej oferty specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Miejskich Przedszkolach nr 3, 15, 16, 31, 33 w Płocku
 • Utworzenie oddziału integracyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Płocku i realizacja zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w ramach wczesnego wspomagania
 • Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 • Doskonalenie nauczycieli

 Zakładane efekty:

 • Zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
 • 63 nauczycieli  uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu,
 • U 137 dzieci niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie nastąpi poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym,
 • 137 dzieciom niepełnosprawnym uczestniczącym w projekcie, zapewnione zostanie wsparcie adekwatnie do ich potrzeb,
 • 137 dzieci zostanie objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej,
 • 63  nauczycieli zostanie objętych wsparciem w programie,
 • 1 utworzony oddział integracyjny w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Płocku.

Biuro projektu:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 40
tel.: 024 367 17 95
e-mail: anna.grumanowska@plock.eu
danuta.kozłowska@plock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00