Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock – II etap

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Grantobiorca: Gmina Miasto Płock
Dofinansowanie: 154 999,89 PLN
Termin realizacji projektu: 26.05.2020 r. – 27.11.2020 r.

Celem projektu
jest przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock sprzętu komputerowego dla potrzeb zdalnego nauczania.
Zakres projektu obejmuje: zakup 48 szt. komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem.
Sprzęt komputerowy przekazano następującym placówkom oświatowym: 

 • 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
 • 2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
 • 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
 • 4. Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera
 • 5. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika
 • 6. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
 • 7. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
 • 8. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego
 • 9. Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego
 • 10. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • 11. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego
 • 12. Zespół Szkół Budowlanych nr 1
 • 13. Zespół Szkół Technicznych

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30