Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Tytuł projektu: Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock
Realizator: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
Okres realizacji projektu: od 1.09.2019 r. do 31.07.2022 r.
Wartość ogółem: 845 417,50 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 676 334,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego prowadzonego w Mieście Płocku poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia 128 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły w okresie realizacji projektu tj. od 1.09.2019 r. do 31.07.2022 r.

Cel zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia 128 uczniom i uczennicom w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy operacji:

 • 1. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla 128 uczniów,
 • 2. Specjalistyczne zajęcia dla 16 uczniów Technikum,
 • 3. Staże zawodowe dla 24 uczniów Technikum,
 • 4. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla 128 uczniów i rozwój współpracy z rynkiem pracy,
 • 5. Kursy kwalifikacyjne dla 54 uczniów,
 • 6. Doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego,
 • 7. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu – kursy kwalifikacyjne dla 8 nauczycieli.

Planowane efekty:

 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 8
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 128
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1
 • Liczba uczniów objętych w projekcie stażami, zajęciami specjalistycznymi, kursami zawodowymi, doradztwem edukacyjno-zawodowym, u których nastąpi podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych i miękkich

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 18
tel.: 24 367 16 49
e-mail: anna.grumanowska@plock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15
czwartek: 8:30-17, piątek: 8:30-15

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 817/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 września 2019 r.
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 5
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA NAUCZYCIELI
 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU