Zawody przyszłości

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Tytuł projektu: „Zawody przyszłości”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock
Realizator: Zespól Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
Okres realizacji projektu: od 1-09-2019 r. do 28-02-2021 r.
Wartość ogółem: 469 753,75 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 422 673,75 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy w okresie 18 miesięcy realizacji projektu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację staży zawodowych; dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnej; wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej dla zawodów technik mechanik, technik pojazdów samochodowych w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów; studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych/obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem; działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Planowane działania:

 • staże zawodowe dla 60 uczniów technikum organizowane u pracodawców/przedsiębiorców wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły – obróbka multimediów,
 • wsparcie uczniów technikum w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • wyposażenie pracowni/warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne,
 • wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • prowadzenie doradztwa zawodowego w szkole i rozwój współpracy z rynkiem pracy – działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołą w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznanie potrzeb rynku pracy i promowanie kształcenia zawodowego.

Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i studiów dla nauczycieli,
 • u 60 uczniów po opuszczeniu programu nastąpi zwiększenie doświadczenia zawodowego,
 • u 10 uczniów po opuszczeniu programu nastąpi wzrost kompetencji zawodowych,
 • u 60 uczniów po opuszczeniu programu nastąpi dostosowanie jakości nauczania w zakresie kompetencji na rynku pracy oraz kształcenie właściwych postaw i umiejętności,
 • 60 nabędzie kwalifikacje zawodowe z zakresu m.in. uprawnień elektrycznych, diagnostyki samochodowej,
 • u 11 nauczycieli ZSZ po opuszczeniu programu nastąpi aktualizacja i rozszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • u 60 uczniów po opuszczeniu programu nastąpi podniesienie kompetencji miękkich poprzez zajęcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • podniesienie jakości zajęć prowadzonych w pracowniach zawodowych poprzez doposażenie warsztatów do nauczania zawodów.

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 43
tel.: 24 367 16 36
e-mail: magdalena.rebelska@plock.eu

Dokumenty do pobrania: