Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

 48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.


CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

– ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe  lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;

– możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Przez wiele lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak i związane z tym korzyści ekonomiczne.

W Konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy – indywidualnie lub zespoły pracowników.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku – również wyróżnienia dla przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.


KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

 • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
  – rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.
 • kategoria B – prace naukowo-badawcze,
  – opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy,
  które mogą być zastosowane w praktyce.
 • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne,
  – rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji
  bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowe informacje na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy www.ciop.pl

 

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski Konkursowe należy zgłaszać elektronicznie poprzez aplikację w terminie do 31 lipca 2022 r. Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi  do 31 grudnia 2022 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 tel. (22) 623 36 83
e-mail: konkursbhp@ciop.pl

op. K. Kozłowski