Rezerwacja wizyty

Aktualnie trwające konkursy dla ngo

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.

Nabór ofert: do 19 czerwca 2023 r. do godziny 15:00.

Więcej: tutaj

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Nabór ofert: do 23 czerwca 2023 roku do godziny 15:00.

Więcej: tutaj

 • Program Wsparcia Edukacji – celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania.

  Dla kogo: organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie; podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

  Nabór wniosków: 01.06.2023 r. do 23.06.2023 r.

  Więcej: tutaj

 • Sportowe wakacje z Fundacją Lotto 2023 – Konkurs zakłada wsparcie obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).

  Dla kogo: organizacje pozarządowe powołane do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia oraz fundacje, które są zarejestrowane na terenie Polski.

  Nabór wniosków: do 31.07.2023 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.

Więcej: tutaj

 • Program „Paliwo dla kultury” – celem jest wsparcie promowania polskiej kultury w środowisku lokalnym. Wnioski można składać przede wszystkim na: projekty lokalne mające na celu zwiększenie dostępu do kultury, organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, itp., organizację wydarzeń kulturalnych takich, jak: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, oprowadzania, spacery po miejscach kultury, widowiska muzyczne, spektakle teatralne, itp., tworzenie wydawnictw udostępnianych w formie publikacji książkowych lub formie elektronicznej, organizację wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży.

  Dla kogo: organizacje pozarządowe i fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, publiczne szkoły artystyczne.

  Nabór wniosków: do 30.06.2023 r.

Więcej: tutaj

 • Program grantowy Drogowskaz Fundacji Inter Cars

  Dla kogo: organizacje z całej Polski, które chciałyby poprawić sytuację bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów, dzieci, seniorów, rodziców z wózkami, osób z niepełnosprawnościami czy kierowców.

  Nabór wniosków: od 01.06.2023 do 30.06.2023

Więcej: tutaj

 • Program Odpowiedzialni społecznie – Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym.

  Dla kogo: podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Mogą być nimi, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, muzea, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, podmioty lecznicze, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje.

  Nabór wniosków: 31.05.2023 do 31.12.2023

Więcej: tutaj

 • „Lokalny patriota” – to program naboru wniosków Fundacji Grupy PERN. Jego celem jest wsparcie promowania wydarzeń historycznych w lokalnych środowiskach. Wnioski można składać przede wszystkim na: organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub regionalnym dot. historii Polski, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów, widowisk, spektakli teatralnych, realizację działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działaniach interdyscyplinarnych związanych z historią, organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań historycznych, organizację rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, inne wydarzenia lub projekty promujące historię.

  Dla kogo: organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; inne organizacje prowadzące działania związane z historią.

  Nabór wniosków: do 30.06.2023 r.

Więcej: tutaj

 • „Wyrównujemy szanse” to program naboru wniosków Fundacji Grupy PERN. Jego celem jest wsparcie realizacji inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią lokalne działania sportowe. Wnioski można składać przede wszystkim na: działania upowszechniające sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, organizację zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych, organizację eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym.

  Dla kogo: stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe powołane do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, m.in.: gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe, działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km od obiektu PERN).

  Nabór wniosków: do 30.06.2023 r.

Więcej: tutaj