Poprzednia wersja strony Plock.eu

Dotacja na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Od 20 września do 4 października br. można składać wnioski o dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Mieszkańcy Płocka budujący przyłącze kanalizacji sanitarnej do swojej posesji mogą uzyskać dotację w wysokości max. 50% poniesionych i udokumentowanych fakturami lub rachunkami kosztów. Nie może to być jednak więcej niż 3.000,00 zł.

Dotacje udzielane są na podstawie podjętej przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 572/XXXIII/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy – Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 4 października 2021 r. w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Spraw Komunalnych, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka bądź datę stempla pocztowego.

Wypłata dotacji następuje po jej rozliczeniu, na podstawie rzeczywistych kosztów wybudowania przyłącza. Dotację należy rozliczyć do 30 listopada br.

Szczegółowe informacje dot. zasad udzielania dotacji, wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz o rozliczenie dotacji znajdują się w Zarządzeniu Prezydent Miasta Płocka nr 2657/2021 z dnia 16 września 2021 r. Można je także znaleźć na stronie czysty.plock.eu w zakładce Gospodarka Komunalna / Dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Spraw Komunalnych lub w Biurze Interwencji i Informowania Mieszkańców 24 364 55 55.

opr. mk

Poprzednia aktualność
«