Rezerwacja wizyty

Informacja dla przewoźników drogowych

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek przedłożyć corocznie organowi który udzielił zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (w tym kierowców), na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Druk do pobrania na stronie – https://nowybip.plock.eu/sprawa/iAgQegRn

op. K. Kozłowski