Poprzednia wersja strony Plock.eu

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Przypominamy o możliwości składania wniosków w konkursie dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Nabór trwa do 29 grudnia br.

Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.:Dz. U. z 2020 poz. 1057).

Na dane zadanie podmiot może otrzymać dotację tylko z jednej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka. Środki pochodzące z jednostek podległych Miastu (np.: szkoły, instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, itp.) nie mogą stanowić wkładu własnego oferenta. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu Miasta Płocka na to samo zadanie lub jego część, oferta nie będzie rozpatrywana.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, zakup alkoholu, zakup wyrobów tytoniowych, działalność gospodarczą, działalność polityczną, działalność religijną, pokrycie mandatów karnych, pokrycie odsetek za zwłokę, opłat pocztowych, bankowych, abonamentów telefonicznych, zakupu sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp. oraz pokrycie zobowiązań powstałych poza terminem wskazanym w umowie.

Prezydent zastrzega sobie prawo do:

1) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,

2) dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert,

3) zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania.

Termin realizacji zadania

Zadania muszą być zrealizowane w terminie pomiędzy 1 lutego 2021 r. a 31 grudnia2021 r., przy czym szczegółowe terminy wykonania zadań zostaną określone w umowach.

Warunki realizacji zadania

1. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt III.3oferty – syntetyczny opis poszczególnych działań spójny z harmonogramem i zawierający liczbowe określenie skali działań):

  • działania bezpośrednio związane z realizacją zadania, np. prowadzenie systematycznych treningów, organizacja obozów sportowych, udział w rywalizacji sportowej, zapewnienie niezbędnego sprzętu i bazy treningowej,-prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym:

• prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawyo rachunkowości,

• prowadzenie dokumentacji merytorycznej z wykonywanego zadania publicznego, zwłaszcza dokumentującej wykonanie zaplanowanych rezultatów- regulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją zadania, w tym również podatków i składek od osób fizycznych zatrudnionych przy projekcie.

2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty ponoszą odpowiedzialność solidarną. Informacje dotyczące oferty wspólnej należy wskazać w pkt VI.2 oferty.

3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, o której mowa w art. 16 ust. 4 ustawy, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot. Oferent w pkt III.

4. Oferty winien wskazać zakres działań realizowany przez ten podmiot. 4. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami i spółkami miasta Płocka. Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt III.3 oferty tj. „Syntetyczny opis zadania”.

5. Podmioty realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w ty

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

K. Kozłowski