Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Konsultacje społeczne zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji prowadzone będą w terminie od 26 września do 25 października 2022 roku zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z 16 września 2022 roku. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 26 września do 25 października 2022 roku w formie:

 1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 2. zbierania uwag ustnych;

 3. spotkań otwartych, które odbędą się:

  • 10 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4;

  • 11 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Krakówka 4;

  • 12 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Synagogalnej 4.

Uwagi można składać:

 1. w formie pisemnej:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

  2. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko – Architektura i Urbanistyka);

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu

 1. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 pokój C-316 lub telefonicznie pod nr 24 367 14 53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po 25 października 2022 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).

Zakres negocjowalny konsultacji społecznych zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji społecznych opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji dostępny będzie od dnia 26 września 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka – na stronie internetowej https://nowybip.plock.eu/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka https://nowy.plock.eu/ w zakładce Rozwój miasta – Rewitalizacja oraz w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) na stanowisku Architektura i Urbanistyka.

K. Kozłowski