Rezerwacja wizyty

Kwalifikacja wojskowa

Prezydent Miasta Płocka przypomina, że od 16 czerwca do 14 lipca 2023 r. oraz w dniu 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa w Płocku.

W tegorocznej kwalifikacji wojskowej biorą udział:

 1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021-2022:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W w/w terminach, w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki przy ul. Jakubowskiego 10, pracować będzie Powiatowa Komisja Lekarska Nr w 2 w Płocku.Godziny pracy komisji: poniedziałek-czwartek 8.00-14.00, piątek 13.30-18.00.

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawiania się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Telefon do Powiatowej Komisji Lekarskiej (24) 366-43-41.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w TYM MIEJSCU.

 

opr. E.Janiszewska