Rezerwacja wizyty

Nabór dodatkowy na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji

Prezydent Miasta Płocka informuje o naborze dodatkowym na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji w zakresie:

 • jednego mieszkańca osiedla Stare Miasto, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta;
 • jednego mieszkańca osiedla Kolegialna, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta;
 • jednego mieszkańca osiedla Miodowa, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta;
 • jednego mieszkańca osiedla Skarpa, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta;
 • jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta;
 • dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
 • jednego przedstawiciela właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
 • dwóch mieszkańców osiedli nie wchodzących w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta.

Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 pkt 2-6 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

Zasady wyznaczania składu Komitetu określa Rozdział 2 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

Termin składania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 23 września 2021 roku.

Sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Płocka

Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta

pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock

z dopiskiem: Nabór dodatkowy kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

I. przedstawiciel mieszkańców osiedli wchodzących w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji

 • lista poparcia (załącznik nr 2)

II. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

 • lista poparcia (załącznik nr 3)
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 6)

III. przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną

 • lista poparcia (załącznik nr 4)
 • oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej (załącznik nr 7)

IV. przedstawiciel właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji

 • lista poparcia (załącznik nr 5)
 • oświadczenie o byciu właścicielem nieruchomości (załącznik nr 8)

V. przedstawiciel mieszkańców osiedli nie wchodzących w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta

 • lista poparcia (załącznik nr 2)

Inne ważne informacje:

Test wiedzy z pytaniami dotyczącymi rewitalizacji dla kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji odbędzie się w dniu 23 września 2021 roku o godz. 17.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka – Stary Rynek 1, piętro 2.

Pytania i odpowiedzi:

Ewentualne pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: rewitalizacja@plock.eu lub telefonicznie pod numerami tel. 24 367-14-53, 24 367-17-68.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 • załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji
 • załącznik nr 2 – Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji wyrażona przez mieszkańców osiedli: Stare Miasto, Kolegialna, Miodowa, Skarpa oraz osiedli nie wchodzących w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta
 • załącznik nr 3 – Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji wyrażona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka
 • załącznik nr 4 – Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji wyrażona przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną
 • załącznik nr 5 – Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji wyrażona przez właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji
 • załącznik nr 6 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • załącznik nr 7 – Oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej
 • załącznik nr 8 – Oświadczenie o byciu właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji.

Op. K. Kozłowski