Poprzednia wersja strony Plock.eu

Wybory do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka

Przypominamy – w niedzielę 24 października 2021 r. odbędą się w Płocku Wybory do Rad Mieszkańców Osiedli. Kandydatów na członków rad osiedli, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, pok. nr 206 – II piętro w dniach od dnia 8 września do dnia 19 września 2021 roku.

Przedstawiamy szczegółowe informacje związane z kalendarzem wyborczym oraz zasadami uczestnictwa w wyborach dla osób ubiegających się o mandat do RMO (bierne prawo wyborcze) oraz dla osób, które będą wybierać radnych do RMO (czynne prawo wyborcze).

Wybory do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka zostały zarządzone na dzień 24 października 2021 roku (niedziela) według zasady powszechności, tajności, równości, bezpośredniości i w oparciu o większościowy system wyborczy.Zasady oraz kalendarz wyborczy reguluje Uchwała nr 525/XXXI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka.

Kalendarz wyborczy – do pobrania

Zgłaszanie kandydatów do RMO

Kandydatów na członków rad osiedli, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, pok. nr 206 – II piętro w dniach od dnia 8 września do dnia 19 września 2021 roku poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. od 14.00 do 17.00. Ponieważ 19 września 2021 r. przypada w niedzielę, zgodnie z § 50 ust. 1 Ordynacji wyborczej termin zgłaszania kandydatów na członków RMO upływa 20 września 2021 r. (poniedziałek)

Zgłaszając kandydata należy podać jego nazwisko, imię (imiona), wiek, adres zamieszkania oraz numer PESEL, wskazując jednocześnie okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata – druk zgłoszenia dostępny jest poniżej oraz w Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej plock.eu – zakładka MIESZKANIEC – URZĄD NA SKRÓTY – WYBORY – WYBORY DO RMO.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych. Kandydować można tylko w okręgu, w którym kandydat zamieszkuje. Zgłoszenie kandydata winno być podpisane przez co najmniej 15 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata podaje czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz składa podpis. Upoważnionymi do składania zgłoszenia kandydata są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do Miejskiej Komisji Wyborczej.

Bliższych informacji dot. zgłoszeń kandydatów udzieli Miejska Komisja Wyborcza pod nr tel. 24 36715 63. oraz na stronie internetowej plock.eu – zakładka MIESZKANIEC – URZĄD NA SKRÓTY – WYBORY – WYBORY DO RMO.

 

Dokumenty do pobrania

  • wykaz ulic w poszczególnych Osiedlach do zbierania podpisów przez kandydatów – pobierz
  • druki zgłoszeń dla kandydatów do Rad Osiedli – plik odt, plik pdf

K. Kozłowski