Rezerwacja wizyty

Nabór wniosków do Programu Sport Dla Wszystkich oraz dla osób z niepełnosprawnościami

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2024 roku Programu Sport dla Wszystkich. Program ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 100 mln zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;

4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Nabór wniosków

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 1 marca 2024 roku. Zostaną one rozpatrzone do 17 maja 2024 r.

Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.

(022) 2447 356, (022) 2447 358, (022) 2447 323, (022) 2447 303 (022), 2443 215, (022) 2443 165, (022) 2443 188 lub (022) 2443 235.

Program Sport Dla Wszystkich

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

Cele programu to:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Więcej szczegółów:

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił również nabór wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu w 2024 r. zaplanowano 30 mln zł.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

 • organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
 • organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
 • organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
 • promocji sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy.

Nabór wniosków

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie AMODIT dostępnym na stronie https://wnioski.msit.gov.pl/.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 26 lutego 2024 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 22 marca 2024 r.

Ewentualne pytania w zakresie programu należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom

niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej,

włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie

do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Więcej informacji:

op. K. Kozłowski