Rezerwacja wizyty

Nowa Płocka Rada Pożytku Publicznego

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wręczył nominację członkom nowej Płockiej Rady Pożytku Publicznego. Przewodniczącym Rady został Leszek Kopczyński – reprezentujący Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień i organizację pozarządową Teen Challeng Płock.

Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 15 osób. Jej kadencja trwa 3 lata. W jej skład wchodzą nominowane osoby, w tym: 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli Rady Miasta Płocka, 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Płocka. Rada zajmuje się szeroko rozumianą współpracą na linii organizacje pozarządowe (NGO) – samorząd Miasta Płocka.

Do zadań  Płockiej Rady Pożytku Publicznego należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów bądź zmian dotyczących strategii, polityk, programów i innych dokumentów,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • współtworzenie i opiniowanie kierunków działań Prezydenta, urzędu oraz komórek organizacyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowywanie we współpracy z Dyrektorem Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP projektu programu współpracy,
 • udział w ewaluacji polityk publicznych,
 • delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych (zasiadających w Radzie Pożytku lub wyznaczonych przez Radę Pożytku) na członków komisji konkursowych oraz zespołów opiniujących,
 • opiniowanie sprawozdań poszczególnych komisji konkursowych,
 • monitorowanie pracy podmiotów powołanych do wspomagania organizacji pozarządowych,
 • promowanie dobrych praktyk współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Skład Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 1. Daria Domosławska – Rada Miasta Płocka,
 2. Małgorzata Ogrodnik – Rada Miasta Płocka,
 3. Lech Latarski – Rada Miasta Płocka,
 4. Iwona Krajewska – organizacje pozarządowe (Zespół Tematyczny ds. turystyki),
 5. Leszek Kopczyński (przewodniczący) – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień),
 6. Mariusz Pogonowski – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. kultury),
 7. Małgorzata Przemyłska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. pomocy społecznej),
 8. Agnieszka Gościeniecka – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych),
 9. Beata Puda (zastępca przewodniczącego) – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych),
 10. Bożena Musiał – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. edukacji),
 11. Honorata Hirschfeld – organizacje pozarządowe (Płocka Rada Sportu),
 12. Marta Krasuska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt)
 13. Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Płocka
 14. Martyna Kozińska (sekretarz) – Starszy Specjalista w Wydziale Edukacji, Urząd Miasta Płocka,
 15. Edyta Mierzejewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Sportu, Urząd Miasta Płocka.

K. Kozłowski