Rezerwacja wizyty

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu
„Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

  • MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • MODUŁ II SAMOPOMOC
  • MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  • MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne
    dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
  • Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W 2023 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000,00 zł.
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 24 lutego 2023 r.

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2023

oraz

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci–edycja-2023

Więcej informacji pod numerami telefonu:
24 235 11 58 oraz 24 235 11 56

Źródło:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej