Rezerwacja wizyty

Płock zdobył dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego

W auli Małachowianki Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowy na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i społecznych Miasta Płocka. W ramach wsparcia instrumentów Samorządu Województwa Mazowieckiego na kwotę ponad 1 mln zł samorząd Płocka jeszcze w 2023 r. zrealizuje szereg projektów dedykowanych mieszkańcom.

– Dziękuję samorządowi Mazowsza za solidarność i wsparcie finansowe inwestycji, które będą służyć płocczanom podnosząc poziom ich życia w Płocku. Dzięki współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zadbamy o profilaktykę zdrowia płocczanek, aktywizację seniorów, rozwój zieleni, czystość płockich ulic, przebudowę boisk sportowych w Ekonomiku, remont pomnika 13 Straconych, zamontujemy profesjonalne oświetlenie sceniczne w POKiS i zmodernizujemy strażnicę OSP Trzepowo – powiedział prezydent Andrzej Nowakowski.

Umowy zostały podpisane na realizację poniższych projektów:

 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”

Projekt: Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku.

Szacunkowy koszt całkowity: 158 670,00 zł

Uzyskane dofinansowanie: 90 160,00 zł

Zakres planowanych prac remontowych Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych  w Płocku obejmuje:

 1. Prace przygotowawcze i organizacyjne terenu budowy
 2. Prace remontowe obejmujące: oczyszczenia pomnika z wykwitów solnych oraz porostów i mchów, uzupełnienia ubytków, oczyszczenia liter, zabezpieczenia wierzchniej warstwy pomnika np. płytami granitowymi, oczyszczenia, uzupełnienie brakujących fragmentów pod gzymsami, zaimpregnowania nawierzchni,oczyszczenia, uzupełnienia ubytków tylnej ściany pomnika (otynkowanie na kolor szary, struktura baranek),oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w elementach betonowych dzwonnicy. Realizacja do listopada 2023

 

 • Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”

Projekt: Profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanek Płocka w wieku 35-49 lat – 215 mieszkanek Płocka

Szacunkowy koszt całkowity: 34 400,00 zł

Uzyskane dofinansowanie: 30 000,00 zł

W ramach zadania planujemy realizację działań informacyjno-edukacyjnych oraz wykonywanie profilaktycznych badań diagnostycznych – USG piersi – 215 mieszkanek. Realizacja do listopada 2023.

Projekt: Profilaktyka nowotworów skóry u mieszkanek Płocka – 215 mieszkanek Płocka

Szacunkowy koszt całkowity: 34 400,00 zł

Uzyskane dofinansowanie: 30 000,00 zł

W ramach zadania planujemy realizację działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkanek miasta Płocka oraz wykonywanie profilaktycznych badań dermatoskopowych skóry kobietom z grypy ryzyka podczas wizyty u dermatologa – 215 mieszkanek.  Realizacja do listopada 2023.

 

 • „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

Projekt: Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Płocka

Szacunkowy koszt całkowity: 351 655,83

Uzyskane dofinansowanie: 200 000,00 zł

Zakres rzeczowy: Czyszczeniem ulic na mokro objęte będzie łącznie ponad 160.829 mb ulic miesięcznie, przez 7 miesięcy w roku w okresie od kwietnia do października 2023 r. Zatem liczba kilometrów planowana do realizacji w ramach zadania wynosi: 1 125 803 km.  Realizacja do listopada 2023

 

 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2023”

Projekt: Senioriada 2023 – Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Szacunkowy koszt całkowity: 13 130,00

Uzyskane dofinansowanie: 10 430,00 zł

Celem zadania jest aktywizacja osób starszych (seniorów) mieszkańców Gminy Miasto Płock poprzez wsparcie rozwoju ich zainteresowań i pasji. Realizacja zadania obejmuje: działania organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją zadania Senioriada 2023 w tym nabór grup artystycznych seniorów do Senioriady 2023, przeprowadzenie Senioriady 2023.

 

Projekt: „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu”

Szacunkowy koszt całkowity: 17 200,00

Uzyskane dofinansowanie: 13 700,00 zł

W ramach zadania „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” zostaną zorganizowane: warsztaty rękodzieła artystycznego i piknik integracyjny „Pożegnanie Lata”. Oba zadania będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2023 r.

 

 • „Mazowsze dla klimatu”

Projekt: Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2023r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu.

Szacunkowy koszt całkowity: 395 347,54

Uzyskane dofinansowanie: 200 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje nasadzenia nowych roślin w ramach zadania sprzyjającego bioróżnorodności, związanego z adaptacją do zmian klimatu. Wykonane zostaną  nasadzenia drzew sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza. Podstawowym celem przedmiotowego zadania jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez poprawę: warunków mikroklimatycznych i wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza na terenie miasta. W ramach zadania zakupione zostaną sadzonki drzew właściwe jakościowo, tj. I klasy jakości, wolne od chorób i szkodników.

Wyszczególnienie wszystkich działań planowanych do wykonania w ramach zadania: zakup i dostawa roślin, zakup i dostawa ziemi urodzajnej, zakup i dostawa stelaży do drzew, zakup i dostawa kory do ściółkowania, zakup i dostawa worków do podlewania drzew, zakup i dostawa osłonek zabezpieczających odziomki pni drzew przed uszkodzeniami, zakup i dostawa ekranów przeciwkorzeniowych, posadzenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą roślin (tu wliczone są również: przygotowanie podłoża, posadzenie roślin, wykonanie ściółkowania, założenie stelaży i osłonek zabezpieczających odziomki pni drzew, montaż ekranów przeciwkorzeniowych i wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowej realizacji zamówienia).

W ramach zadania przewidziano łączną ilość nowych nasadzeń drzew w ilości: 161 szt. Realizacja do listopada 2023

 

 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu”

Projekt: Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku

Koszt całkowity: 1 998 000,00

Uzyskane dofinansowanie: 297 850,00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejących obiektów sportowych oraz małych obiektów kubaturowych i części ogrodzenia terenu oraz budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą sportową.

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje:

Prace przygotowawcze i rozbiórkę:

 • ogrodzenia terenu od zachodniej strony działki;
 • nawierzchni boiska wielofunkcyjnego;
 • nawierzchni miniboiska;
 • wyposażenia boisk;
 • piaskownicy i nawierzchni do rozbiegu skoczni do skoku w dal;
 • stanowiska do rzutu kulą;
 • wiaty śmietnikowej;
 • budynku gospodarczego;
 • utwardzonych dojść o nawierzchni betonowej.

Wykonanie robót polegających na:

 • budowie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1056 m2 (44 m x 24 m)i nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami. W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: boisko do piłki ręcznej o powierzchni 800 m2 (40 m x 20 m), boisko do koszykówki o powierzchni 420 m2 (28 m x15 m), boisko do siatkówki o powierzchni 162 m2 (18 m x 9 m) wraz niezbędnym wyposażeniem.
 • budowie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej boisko;
 • budowie bieżni lekkoatletycznej prostej;
 • budowie skoczni do skoku w dal;
 • budowie rzutni do pchnięcia kulą;
 • budowie sieci oświetlenia terenu;
 • dostawie i montażu zestawu do ćwiczeń typu street workout wraz z nawierzchnią bezpieczną;
 • dostawie i montażu ławek oraz koszy na śmieci;
 • dostawie i montażu stałych elementów wyposażenia pól do gier zespołowych;
 • utwardzeniu terenu;
 • nasadzeniu roślinności;
 • dostawie i montażu ogrodzenia terenu od strony zachodniej
 • budowie wiaty śmietnikowej – wydatek niekwalifikowalny
 • budowie budynku gospodarczego – wydatek niekwalifikowalny

Realizacja do listopada 2023

 

 • Mazowieckie Strażnice OSP 2023”

Projekt: Modernizacja strażnicy Płock – Trzepowo

Koszt całkowity: 40 000,00

Uzyskane dofinansowanie: 40 000,00

Zakres obejmuje modernizację systemu wentylacji w pomieszczeniach garażowych OSP Płock – Trzepowo. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej OSP oraz poprawy warunków służby strażaków ratowników. Realizacja do listopada 2023 r.

 

 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” 

Projekt: Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku

Koszt całkowity: 190 000,00

Uzyskane dofinansowanie: 150 000,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup (wraz z dostawą) oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku. Zakres planowanego do zakupu oświetlenia scenicznego obejmuje nowoczesne i inteligentne urządzenia Robe Wash 300x wraz z niezbędnymi hakami i linkami, Clone My Method oraz niezbędne peryferia: bramka ArtNet, okablowanie. Zakupione oświetlenie sceniczne zostanie wbudowane w konstrukcję sceny, będącej stałym wyposażeniem sali widowiskowej. Będzie służyło zaspokajaniu potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności w ramach zadań statutowych POKiS. Budynek, w którym zlokalizowana jest sala widowiskowa znajduje się na terenie Miasta Płocka i stanowi własność Wnioskodawcy. Realizacja  zadania jest zaplanowana do listopada 2023 r.

K. Kozłowski