Rezerwacja wizyty

Rusza budowa ul. Herbacianej

Rozpoczęła się budowa ul. Herbacianej na osiedlu Ciechomice. Inwestycja zgodnie z umową zakończy się w ciągu 6 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia to blisko 700 tys. zł.

W dniu 25.05.2022 roku Urząd Miasta Płocka zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „HYDROBUD” Paweł Złotowski z Kutna. Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi – ulicy Herbacianej (fragment ul. Herbacianej od skrzyżowania z ulicą Ziołową do skrzyżowania ulic: Miętowa, Tymiankowa), budowa sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Herbacianej w Płocku.

Jesienią 2022 r. ul. Herbaciana zmieni się z drogi gruntowej w nowoczesną ulicę. Powstaną pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu kategorii KR3
o długości 101 mb i szerokości 5 m, dojazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do posesji z kostki betonowej.

Wybudowana zostania także infrastruktura podziemna: sieć kanalizacji deszczowej oraz drenaż odwadniający warstwy konstrukcyjne drogi, brakujące przyłącza wodociągowe, sanitarne i deszczowe w granicach pasa drogowego.

Wykonane będzie również nowe oświetlenie w ramach budowy i przebudowy sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Herbacianej, sieci kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV o dł.243 m w ul. Miętowej wraz z montażem latarni oświetleniowych w ilości 4 szt.

Finalnie powstaną również zieleńce zbrojone geokratą.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana z Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.

Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 25.11.2022 r. Koszt inwestycji – 676.254 zł brutto. Gwarancja na wykonane prace wyniesie 60 miesięcy.