Rezerwacja wizyty

Współpraca daje wymierne korzyści

W czwartek 25 maja odbyła się 54. sesja Rady Miasta Płocka. Ważnym punktem obrad było sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

Ta wzajemna współpraca między miastem, a organizacjami pozarządowymi oparta jest na trzech filarach: partnerstwo, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i tworzenie warunków do społecznej aktywności – podkreślał prezydent Andrzej Nowakowski.

W naszym mieście funkcjonuje ponad 370 organizacji pozarządowych. Samorząd Płocka przeznaczył w ubiegłym roku ponad 4,7 mln złotych na wsparcie prowadzonej przez nie działalności. O środki organizacje mogły ubiegać się w 20 otwartych konkursach ofert.

– Dzięki stowarzyszeniom i fundacjom byliśmy w stanie odpowiadać na liczne potrzeby mieszkańców dotyczące wielu płaszczyzn współpracy – zwracał uwagę prezydent Nowakowski. Należą do nich m.in. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pomoc społeczna, edukacja, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów i osób w wieku emerytalnym, czy osób z niepełnosprawnościami. Organizacje angażowały się także np. w pomaganie obywatelom Ukrainy, którzy po agresji Rosji na ich ojczyznę szukali w naszym mieście schronienia oraz tym, którzy pozostali w swoim kraju. W Płocku funkcjonuje także 20 ciał doradczo-konsultacyjnych, które prowadzą dialog z mieszkańcami, samorządem miasta i sektorem społecznym.

Radni przyjęli także do realizacji na terenie miasta Płocka „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej” na lata 2023-2028 a także Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022-2025 i efektów jego realizacji za 2022 rok.

Określili też wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Płocka.

Podczas majowej sesji radni przyjęli wszystkie projekty uchwał oraz dokumenty i raporty przygotowane na obrady. Można się z nimi zapoznać na platformie esesja.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapis transmisji sesji dostępny jest tu.

Ewa Janiszewska