Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

XLVII Sesja Rady Miasta Płocka

Na październikowej sesji Rady Miasta Płocka miejscy radni skoncentrowali się na analizie płockiej oświaty oraz sytuacji szkół wyższych. Przyjęli również dwa ważne programy, jeden dotyczący programu rozwoju pieczy zastępczej, i drugi dotyczący wspierania rodziny w Płocku, obydwa na lata 2022-24. Wyrazili także zgodę na przystąpienie miasta do partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady Miasta Artur Jaroszewski poprosił przedstawicieli Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej o wspomnienie zmarłego phm Wojciecha Derkowskiego. Następnie obecni na sali uczcili pamięć przedwcześnie zmarłego harcerza minutą ciszy.

Następnie radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2021/2022. Radna Daria Domosławska podkreśliła zaangażowanie całego środowiska oświatowego w osiąganie tak wysokich wyników edukacyjnych oraz podziękowała za zdany egzamin z humanitaryzmu, dodając jak ważny był on w czasie wybuchu agresji Rosji na Ukrainę. Zauważyła również wysoki poziom zaangażowania środków własnych Płocka w finansowaniu oświaty, który na przestrzeni lat wzrósł aż do 45%. Doceniła zaangażowanie Prezydenta w tworzenie i rozwój programów stypendialnych, zaznaczając, że 3 z 4 miasto finansuje w 100%. Podsumowując informację o stanie realizacji zadań oświatowych Prezydent Andrzej Nowakowski, podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację zadań edukacyjnych. Zaznaczył również, że pomimo, iż rządowa subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli, to płocki samorząd nie ogranicza inwestycji w infrastrukturę szkół i przedszkoli, pozyskując również na ten cel środki zewnętrzne.

Podczas sesji radni wysłuchali przedstawicieli dwóch płockich uczelni: prof. Macieja Słodkiego – Rektora Akademii Mazowieckiej i dr hab. Renaty Walczak – Prorektor ds. Filii Politechniki Warszawskiej. Rektor Akademii przedstawił drogę jaką uczelnia przebyła, by od tego roku uzyskać status Akademii, podziękował wszystkim, którzy wspierali ten proces. Zwrócił się również do przedstawicieli miasta, dziękując za wsparcie finansowe uczelni. Nakreślił również dalsze plany rozwoju, ambitnie wskazując na konieczność utworzenia w Płocku uniwersytetu oraz podejmowania wspólnych działań ukierunkowanych na zwiększenie liczby studentów w Płocku. Z kolei Rektor Filii Politechniki zwracała uwagę na poziom kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych w szkołach średnich, co jest niezwykle istotne w dalszym kształceniu politechnicznym. Prodziekan ds. studenckich PW dr Cezary Wiśniewski powołał się na prowadzoną ankietę wśród młodzieży płockich szkół, której wyniki wskazują na konieczność budowania motywacji wśród młodzieży do studiowania w Płocku. Przedstawiciele Politechniki również dziękowali za zaangażowanie miasta w rozwój płockiej filii Politechniki, zauważając znaczący wzrost kwot dotacji na przestrzeni ostatnich lat.

Głos w dyskusji zabrał Tomasz Kominek, uznając iż szkoły wyższe determinują rozwój każdego miasta, dlatego zaproponował podjęcia inicjatywy polegającej na powołaniu Płockiej Samorządowej Rady Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Prezydent Nowakowski podziękował uczelniom za obecność i konsekwentną współpracę z miastem. Zauważył, że Płock na przestrzeni ostatnich 12 lat przekazał na cele rozwojowe uczelniom prawie 7 mln zł. W dyskusji głos zabrali również Artur Jaroszewski oraz Małgorzata Struzik – przewodniczący Rady Miasta Płocka.

W dalszej części obrad radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku (do pobrania) oraz wszystkie zaplanowane na sesję uchwały, w tym powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Płocka na lata 2022-2024 oraz Gminny Program Wspierania Rodziny w Płocku na lata 2022-2024.

W części dotyczącej interpelacji i zapytań radnych Prezydent Płocka, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta skrupulatnie wyjaśnili proces wypłat dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła. Zwrócili uwagę, że niedotrzymywanie terminów wypłat dodatków wynika z nieterminowego przekazywania środków na konto miasta przez rząd. Przedstawiciele miasta zaprosili po raz kolejny radną Wiolettę Kulpę na spotkanie do ratusza wyjaśniające zawiłości sytuacji formalno-prawnej składanych przez mieszkańców wniosków. Zaznaczyli jednocześnie, iż obecnie środki są sukcesywnie wypłacane, podając, iż na dzień 26 października zrealizowano płatności na kwotę ok. 3,5 mln zł, a na dzień kolejny zaplanowano wypłaty na kwotę ok. 200 tys. zł. Jednocześnie Prezydent Nowakowski podkreślił, iż pomimo upływu terminu niektórych wniosków, miasto nie rozpoczęło jeszcze transferu środków wypłaty dodatków do innych niż węgiel źródeł ciepła, z uwagi na nieprzekazanie ich przez wojewodę.

Prezydent Andrzej Nowakowski poinformował również, iż miasto przygotowuje się do realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wyniki głosowań, dokumenty z XLVII Sesji Rady Miasta Płocka oraz uchwały są dostępne w portalu e-Sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapis transmisji sesji dostępny jest tu.

 

(mak)