Rezerwacja wizyty

Trwa nabór uzupełniający do Płockiej Rady Seniorów

Do 24 listopada bieżącego roku można zgłaszać kandydatów na członka do Płockiej Rady Seniorów. Propozycje kandydatur mogą zgłaszać:
• grupa co najmniej pięciu osób starszych (osoby, które ukończyły 60 rok życia),
• podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.

Formularz zgłoszenia kandydata należy dostarczy do 24 listopada:
• osobiście, w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi
Klienta (wejście od ul. Zduńskiej 3),
• osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka, w siedzibie Centrum
ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Synagogalnej 4 (pok. 2)
w Płocku,
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Synagogalna 4 (pok. 2), 09-402 Płock (o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie oraz formularz zgłoszenia dostępne na: https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/dok/2022/9BlSC1BN/e7b4294c0339d455d880abc612c66ceb.pdf