Poprzednia wersja strony Plock.eu

XXVII Sesja Rady Miasta Płocka

Spośród wielu uchwał przyjętych na styczniowej sesji Rady Miasta Płocka, dwie mają szczególne znaczenie nie tylko dla  przyszłości i rozwoju naszego miasta, ale także całego regionu.

Pierwsza z nich, to stanowisko dotyczące „przyspieszenia prac i rozpatrzenia postulowanych przez Miasto Płock rozwiązań w ramach inwestycji pn. Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od al. Armii Krajowej do granic miasta Płocka”. W dokumencie, którego treść zostanie przekazana do Prezesa Rady Ministrów czytamy m.in. : „Rada Miasta Płocka stoi na stanowisku, iż działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie prowadzone są w sposób opieszały i nieprowadzący do rozwiązania problemów komunikacyjnych”. Radni zwracają uwagę na niezrozumiały, zauważalny brak postępów przy realizacji inwestycji i niewywiązywanie się przez GDDKiA z porozumienia podpisanego z miastem w 2018 roku. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania od dwóch lat powinny trwać prace projektowe, a w tym momencie nawet prace budowlane.

Druga ze wspomnianych uchwał dotyczyła przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w kwestii zachowania integralności województwa mazowieckiego. Radni wyrazili zaniepokojenie konsekwencjami zapowiadanego podziału Mazowsza. W dyskusji poświęconej tej uchwale głos zabrał marszałek województwa Adam Struzik. – Konsekwencje takiego kroku mogą być niepowetowane i przyniosą straty nam wszystkim – mówił. – Dochód województwa powstaje przede wszystkim w Warszawie, a wydawany jest poza tym obszarem. Podział Mazowsza zaburzy ten model rozwojowy. Wydatki nowego województwa, bez Warszawy, pozostałyby na zbliżonym poziomie, a dochód z podatku CIT byłby na poziomie zaledwie 13 procent obecnego.

Prezydent Andrzej Nowakowski mówił między innymi o korzyściach, jakie płyną dla Płocka przy obecnym kształcie województwa. – Warto pamiętać, w jakim dziś jesteśmy momencie – podkreślał. – Jak wyglądałby Teatr Dramatyczny czy Muzeum Mazowieckie, gdyby nie środki i determinacja samorządu województwa. W budżecie na ten rok samorząd zarezerwował także środki na budowę centrum onkologii przy szpitalu wojewódzkim. Miasto wydało już pozwolenie na budowę.

Wśród podjętych uchwał był także m.in. dokument ustanawiający Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru Rzeki Rosicy. Nadano również nazwę dotychczasowej drodze wewnętrznej, prostopadłej do ul. Ks. Niedzielaka. Od tej pory będzie to ul. Gajówka.

mp