Rezerwacja wizyty

Zmieńmy razem uchwałę o Płockiej Radzie Seniorów

Do 8 kwietnia trwają konsultacje społeczne proponowanych zmian w zasadach powoływania Płockiej Rady Seniorów i w jej statucie. Zapraszamy do udziału w nich organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszyscy zainteresowani mogą swoje uwagi zgłaszać na kilka sposobów:

  • wysyłając pocztą wypełniony formularz konsultacyjny. Adres do korespondencji: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),
  • składając osobiście wypełniony formularz: do urny w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3) oraz w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku,
  • wysyłając drogą elektroniczną formularz na adres e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu.

Dokumenty:

  • Zarządzenie Nr 2284/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej uchwałą nr 88/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r.,
  • projekt Uchwały,
  • formularz konsultacyjny.

mk