Rezerwacja wizyty

Wsparcie dla inwestora

WSPARCIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Urząd Miasta Płocka i dedykowany Zespół Obsługi Inwestora oferuje wsparcie Inwestorów w całym procesie inwestycyjnym poprzez m.in.:

 1. otrzymanie osobistego Projekt Managera,
 2. organizacja spotkań, wizyt lokalizacyjnych i prezentacja oferty inwestycyjnej posiadanej przez Miasto,
 3. przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta, w tym oferty terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych oraz hal i magazynów,
 4. asystowanie we wszystkich procedurach administracyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Płocka w trakcie realizacji projektu,
 5. udzielanie pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji zgodnych z oczekiwaniami i wytycznymi Inwestora

Dedykowany Zespół zapewnia również opiekę poinwestycyjną.

Oferujemy także zachęty inwestycyjne:

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą i inwestujący w Płocku mogą liczyć na wsparcie w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Podstawę stanowi UCHWAŁA NR 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (zmieniona Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 510/XXX/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., przedłużającą obowiązywanie pomocy na warunkach określonych w ustawie do dnia 31 grudnia 2023r.

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług rozwojowych ​na rzecz wsparcia i pobudzania przedsiębiorczości. Współpracuje z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi. Płocki Park świadczy usługi dla przedsiębiorców takie jak:

 1. Usługi szkoleniowo – edukacyjne,
 2. Programy akceleracyjne,
 3. Wynajem powierzchni konferencyjnych,
 4. Tereny inwestycyjne i lokale biurowe.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

MIEJSKI URZĄD PRACY

Jedną z podstawowych usług rynku pracy świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Płocku na rzecz pracodawców i przedsiębiorców jest pośrednictwo pracy. Doradcy klienta oferują pomoc przy doborze odpowiednich kandydatów na zgłoszone miejsce zatrudnienia. Ofertę pracy można zgłosić osobiście w siedzibie urzędu, telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków przekazu: faks, mail lub e-formularz na portalu praca.gov.pl. Jeżeli pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów, istnieje możliwość zorganizowania giełdy pracy w siedzibie MUP, w terminie dogodnym dla pracodawcy.

W ramach współpracy z urzędem pracy pracodawcy mają również możliwość wzięcia udziału w targach pracy, które są doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i innymi partnerami rynku pracy.

Działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku są bezpłatne, jednakże muszą być prowadzone zgodne z zasadami: dostępności usług, dobrowolności, równości i jawności.

Realizując zadania przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Miejski Urząd Pracy w Płocku proponuje następujące programy dla pracodawców:

 1. Staż
 2. Prace interwencyjne ,
 3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
 4. Finansowanie kosztów wynagrodzenia dla spółdzielni socjalnej,
 5. Zwrot wynagrodzenia i kosztów osobowych członków spółdzielni socjalnej (składek ZUS dla spółdzielni socjalnych).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – instrument dotyczący rozwoju zasobów ludzkich. Środki Funduszu Pracy przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.
W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób,
ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2023 zgodnie z planem organizacji miejsc pracy, stażu, szkoleń i samozatrudnienia w ramach aktywnych programów rynku pracy oraz innych form wsparcia roku planuje zorganizować:

 • 150 miejsc odbywania stażu ze środków Funduszu Pracy (w ramach algorytmu).
 • 80[1] miejsc w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet FEMA.06 Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie FEMA.06.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych;
 • 33 stanowiska pracy w ramach programu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, z tego:
 • 3[2] miejsca w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet FEMA.06 Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie FEMA.06.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych;
 • 30 miejsc w ramach algorytmu;
 • 25 miejsc w ramach programu prac interwencyjnych;
 • 800 miejsc w ramach realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • 4 miejsca w ramach finansowania kosztów wynagrodzenia dla spółdzielni socjalnej;
 • 15 miejsc na zwrot wynagrodzenia i kosztów osobowych członków spółdzielni socjalnej.

Więcej o Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku

[1] Dane dot. liczby miejsc podane są wg wstępnych założeń projektowych obowiązujących na dzień
03.04.2023 r., docelowo mogą ulec zmianie po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu.

[2] Dane dot. liczby miejsc podane są wg wstępnych założeń projektowych obowiązujących na dzień
03.04.2023 r., docelowo mogą ulec zmianie po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu.

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje Inwestorom wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT z tytułu nowej inwestycji działających w sektorze produkcyjnym oraz nowoczesnych usług dla biznesu. Pomoc publiczna w powiecie płockim udzielana jest na okres 12 lat. Dochód zwolniony od podatku musi pochodzić z działalności objętej decyzją o wsparciu.

Wsparcie ŁSSE dla Płocka

____________________________________________________________________________________________

WSPARCIE NA POZIOMIE REGIONALNYM

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

Misją Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest kreowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) realizuje działania ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości oraz na rozwój MŚP i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zgłaszając się do COIE zagraniczny przedsiębiorca otrzyma informacje na temat polskich uwarunkowań prawnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, jak również informacje ściśle praktyczne, takie jak doradztwo w wyborze terenu inwestycyjnego z bazy terenów, którą prowadzi COIE, lub kontakt z zainteresowanym współpracą przedsiębiorcą polskim.

Przedsiębiorca z Mazowsza może liczyć natomiast na usługi informacyjne w zakresie prowadzenia działalności eksportowej oraz przedsiębiorczości. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a działania są za każdym razem podejmowane w sposób dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy.

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Adres siedziby:
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
tel.: +48 22 566 47 60, +48 22 566 47 61
e-mail: coie@armsa.pl

____________________________________________________________________________________________

WSPARCIE NA POZIOMIE KRAJOWYM

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Granty rządowe – dowiedz się więcej

Zachęty inwestycyjne – dowiedz się więcej

Wsparcie dla inwestora – dowiedz się więcej

Pakiety informacyjne dla inwestora

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Finansowanie jest „szyte na miarę”, co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK  zapewnia pozyskanie długoterminowego finansowania projektów inwestycyjnych, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Dowiedz się więcej!

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»