Uchwała krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa to skrócona nazwa Uchwały Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 779/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. Jest to akt prawa miejscowego, będący kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym zapanować nad chaosem w przestrzeni publicznej oraz niekontrolowaną ekspansją reklamy zewnętrznej w krajobrazie miejskim. Wskazuje katalog nośników reklamowych (tablic i urządzeń reklamowych), w tym tych stanowiących szyldy informujące o prowadzonej działalności gospodarczej, które można sytuować w mieście. Określa zasady ich lokalizacji, gabaryty i materiały budowlane, z jakich mogą być wykonane. Zapisy uchwały krajobrazowej odnoszą się także do ogrodzeń oraz obiektów małej architektury, określając sposób ich sytuowania, gabaryty oraz materiał wykonania.

Pamiętaj:

  • Umieszczenie nowej tablicy lub urządzenia reklamowego, obiektu małej architektury czy też ogrodzenia jest możliwe jedynie pod warunkiem, że są one zgodne z uchwałą krajobrazową.
  • Za niestosowanie się do zapisów uchwały krajobrazowej odnoszących się do tablic i urządzeń reklamowych grożą kary pieniężne.
  • Spełnienie warunków określonych w uchwale krajobrazowej nie zwalnia od obowiązku uzyskania prawa do dysponowania terenem oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (czytaj więcej – regulacje prawne)