Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku

 

Tytuł projektu: „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock

Realizator: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego/Technikum nr 4

Okres realizacji: od: 01-09-2020 r. do: 31-07-2023 r.

Wartość ogółem: 1 037 284,03 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 881 605,28 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Krótki opis projektu i planowane działania:

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 340 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycielek szkoły.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy operacji:

 1. Kształtowanie u uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 340 uczniów
 2. Rozwój współpracy Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku z otoczeniem społeczno-gospodarczym – specjalistyczne zajęcia i szkolenia dla 92 uczniów
 3. Rozwój współpracy Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku z otoczeniem społeczno-gospodarczym – staże uczniowskie dla 20 uczniów
 4. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla 340 uczniów i rozwój współpracy z rynkiem pracy
 5. Doposażenie 4 pracowni zawodowych (fryzjerskiej, gastronomicznej, mody, reklamy) Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego.
 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych 8 nauczycielek zawodu – szkolenia.

Zakładane efekty:

 1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 11
 2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 340
 3. Liczba szkół kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS -1
 4. Liczba uczniów objętych wsparciem w projekcie, u których nastąpi podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy – 97
 5. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1
 6. Liczba szkół objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego -1
 7. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego zawodu objętych wsparciem w programie -11
 8. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 340
 9. Liczba uczniów uczestniczących w stażach u pracodawcy – 20
 10. Liczba szkół kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego -1
 11. Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 7

Biuro projektu:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock Budynek E, pok. 18
tel.: 24 367 16 49
e-mail: anna.grumanowska@plock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Harmonogram rekrutacji
 3. załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy dla ucznia
 4. załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela
 5. załącznik nr 3 – oświadczenie
 6. Zarządzenie zmieniające Regulamin 4.01.2021
 7. trychologia – formularz rekrutacyjny
 8. klasy I – formularz zgłoszeniowy dla ucznia
 9. formularz – podróże kulinarne i szkolenie kuchnie świata
 10. formularz – szkolenie fryzjerskie dla uczniów
 11. formularz – wytwarzanie i projektowanie wyrobów odzieżowych
 12. formularz – staże uczniowskie