Rezerwacja wizyty

Konsultacje projektu programu współpracy Płocka z NGO na 2023 rok

Od 23 maja 2022 roku trwają konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Zgodnie z treścią ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach mogą wziąć udział członkowie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.
Konsultacje programu współpracy polegają na wyrażaniu opinii i składaniu wniosków oraz odbywają się w formie pisemnego/elektronicznego przekazywania wypełnionego formularza zgłaszania uwag.
Termin przekazania formularza upływa z dniem 31 maja 2022 r.

Tryb zgłaszania opinii:

  • drogą elektroniczną na adres centrum.wspolpracy@plock.eu
  • drogą korespondencyjną na adres UMP Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Synagogalna 4, 09-400 Płock (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),
  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w siedzibie Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku,
  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w Biurze Obsługi Klienta UMP, wejście od ul. Zduńskiej 3.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 3349/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 maja 2022 r.
  2. Projekt programu współpracy na 2023 rok
  3. Formularz zgłaszania uwag