Rezerwacja wizyty

Program współpracy z ngo na 2022 rok

25 listopada Rada Miasta Płocka przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, w którym określony został ramowy harmonogram otwartych konkursów ofert.

Uchwała Nr 628/XXXVI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok

Terminy* ogłoszenia poszczególnych konkursów znajdziecie Państwo na poniższych grafikach.

*harmonogram może ulec zmianie