Rezerwacja wizyty

Wsparcie dla osób bezrobotnych z terenu Płocka

Miejski Urząd Pracy w Płocku przypomina, że trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Program realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)”,

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działalnie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

W ramach ogłoszonego naboru zaplanowano wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25.000,00 zł dla 4 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku spełniających warunki udziału w programie.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku w wieku 30 lat i więcej należące minimum do jednej z grup defaworyzowanych tj.:

  • osób w wieku 50 lat i więcej,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Przy kierowaniu osób do projektu w ramach powyższych grup priorytetowo traktowane będą kobiety oraz będzie brane pod uwagę wykształcenie osób bezrobotnych. W grupach spełniających warunki udziału w programie przeważać będą osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (osoby z wykształceniem na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).

Szczegółowe informacje  dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.mupplock.praca.gov.pl-> Strona główna-> dla bezrobotnych i poszukujących pracy -> Formy wsparcia-> Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub pod nr tel. 24 367-18-37.

K. Kozłowski, źródło: Miejski Urząd Pracy w Płocku

 

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»