Poprzednia wersja strony Plock.eu

Rozmowy o przystani w ujściu Rosicy

W piątek w ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Wodniaków Borowia i grupy Płock dla drzew, poświęcone lokalizacji przystani cumowniczej. W Budżecie Obywatelskim Płocka w 2018 roku mieszkańcy zagłosowali za budową przystani w ujściu rzeki Rosicy, co obecnie budzi zastrzeżenia części mieszkańców.

Podczas spotkania w ratuszu, w którym uczestniczyli także pracownicy ratuszowych wydziałów Inwestycji i Remontów oraz Kształtowania Środowiska, przedstawione zostały różne punkty widzenia i argumenty. Kolejne spotkanie ma się odbyć w terenie, po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Poniżej przedstawiamy informacje, na temat dotychczasowych działań podjętych w sprawie tej inwestycji.

* * *
Projekt z Budżetu Obywatelskiego Płocka
Inwestycja została zgłoszona do realizacji w ramach VI Edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka w 2018 roku i uzyskała 743 głosy poparcia mieszkańców. Rozpoczęcie rozmów na temat budowy nowej przystani cumowniczej w ujściu rzeki Rosicy było pokłosiem likwidacji przystani „Borowia” zlokalizowanej w 627 km rzeki Wisły. Zasypanie przystani podyktowane zostało złym stanem technicznym zapory bocznej Borowiczki (elementu Zbiornika Włocławskiego) i potrzebą ochrony przeciwpowodziowej tego rejonu. W ramach zadania „Ekologiczne bezpieczeństwo Stopnia wodnego Włocławek” RZGW w Warszawie przystąpiło do realizacji pakietu nr 2 „Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy”, zakładającego rozbudowę zapory w stronę międzywala Wisły i zasypanie starorzecza wykorzystywanego od kilkunastu lat jako basen przystani.
Projektowana lokalizacja przystani była przedmiotem analiz i negocjacji z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej już od 2010 roku. W 2011 roku RZGW w Warszawie, uwzględniając brak kolizji planowanej inwestycji z rozbudową zapory bocznej zbiornika w Borowiczkach i rozbudową obwałowań Słupianki i Rosicy, wydał pozytywną opinię w zakresie lokalizacji nowej (projektowanej aktualnie) przystani „Borowia”.

Oddziaływanie na środowisko
Grupa mieszkańców z „Płock dla drzew” zgłosiła wnioski o zmianę lokalizacji planowanej przystani cumowniczej i wskazała teren na lewym brzegu rzeki Słupianki. Jednak zgodnie z opracowanym Raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, na tym terenie we wszystkich badanych okresach fenologicznych miały miejsce największe koncentracje i bogactwo gatunkowe ptaków (ok. 80% ogółu liczebności awifauny). Z tego też powodu jednym z zaleceń autorów opracowania jest zakaz pływania przez cały rok po bocznym korycie Wisły pomiędzy prawym brzegiem Wisły, a niewielką stałą wyspą na wschód od Kępy Ośnickiej, gdzie koncentrowało się najwięcej ptaków oraz zakaz przybijania łodzi przez cały rok do nowo powstałych piaszczystych wysp w korycie rzeki oraz do wspomnianej stałej wyspy.

Niski poziom wody w omawianej części brzegu Wisły oraz powstające piaszczyste wyspy powodują, że utrzymanie na terenie przystani cumowniczej poziomu wody umożliwiającego cumowanie i pływanie łodzi będzie trudne do uzyskania, a na pewno bardzo kosztowne z uwagi na konieczność sukcesywnego pogłębiania koryta Wisły w rejonie przystani.

Lokalizacja przystani cumowniczej po lewej stronie rzeki Słupianki wywoła większe spustoszenie wśród istniejącej awifauny lęgowej, niż w stosunku do projektowanej lokalizacji na terenach, gdzie stwierdzono małe bogactwo gatunkowe i liczebność ptaków (brak osad i koncentracji). Na obszarze badanej inwestycji nie stwierdzono koncentracji ptaków migrujących, co związane jest z brakiem rozległych lądowych terenów otwartych, jak również silną antropopresją (spacerowicze, wędkarze, biwaki, ruch samochodów). Powoduje to, że teren ten ma bardzo niewielkie znaczenie jako żerowisko i miejsce odpoczynku awifauny, w przeciwieństwie do rozległych terenów po lewej stronie rzeki Słupianki.

Podejmując decyzję o lokalizacji inwestycji należy mieć na względzie możliwości techniczne (kolizja z inwestycją RZGW), a także analizę poszczególnych elementów środowiska, na które może oddziaływać inwestycja. Opracowany przez specjalistów raport stanowi źródło wiedzy o warunkach panujących w ujściu rzeki Rosicy i jej najbliższym otoczeniu oraz o wpływie planowanej inwestycji na te warunki. Autorem analizy awifauny w obszarze inwestycji jest pan Tomasz Brauze, doktor nauk biologicznych, zoolog, specjalista ornitolog, autor wielu publikacji naukowych i ekspertyz przyrodniczych, z dużym doświadczeniem w metodologii i prowadzeniu badań terenowych, natomiast autorem przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej jest pan Krzysztof Kasprzyk, wykładowca Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor wielu publikacji naukowych i ekspertyz przyrodniczych, z dużym doświadczeniem w metodologii i prowadzeniu badań terenowych.

Negatywną konsekwencją planowanej inwestycji jest konieczność wycięcia drzew i krzewów znajdujących się u ujścia rzeki Rosicy. Wyznacznikiem wielkości przystani cumowniczej była m.in. potrzeba oszczędzenia jak największej liczby drzew. Inwentaryzacja drzew kolidujących z inwestycją wykazała konieczność usunięcia 41 drzew, z czego ok. 10 drzew posiada wymiary nieprzekraczające 60 cm obwodu, które można zastąpić drzewami o podobnych wymiarach w ramach nasadzeń zastępczych, a część drzew to drzewa uschnięte lub chorujące z uwagi na ich zgryzywanie przez bobry. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na wspomniane ssaki, ponieważ przyujściowe odcinki rzeki Rosicy i rzeki Słupianki są na tyle głębokie, że dają im możliwość swobodnego przemieszczania się. W ramach działań minimalizujących negatywne efekty planowanej wycinki drzew raport nakłada m.in. obowiązek ochrony przed wycinką podobnego obszaru lasu poza terenem inwestycji. Jako właściwy wskazano las łęgowy znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie, leżący tuż za wałem przeciwpowodziowym graniczącym ze Słupianką.

Zakres planowanej inwestycji
Utworzenie przystani cumowniczej planuje się poprzez poszerzenie koryta rzeki Rosicy tuż przed ujściem do rzeki Wisły, które będzie stanowiło wejście do portu. Przystań zapewni miejsca postojowe dla łodzi motorowo-żaglowych, wyposażona zostanie w pomosty pływające, slip do wodowania łodzi, a teren zostanie oświetlony. Inwestycja nie zakłada budowy parkingu, ani budynku gospodarczego stanowiącego zaplecze stanicy wędkarsko-kajakarskiej, a zapewnienie dostępu do toalet typu TOITOI nie powinno budzić niczyich zastrzeżeń.

Zakres planowanych prac obejmuje zabicie ścianek szczelnych wokół akwenu przystani wykończonych oczepem oraz wykonanie w niezbędnym zakresie umocnień brzegów rzeki Rosicy i brzegu rzeki Wisły w postaci materaca faszynowo-kamiennego i narzutu kamiennego. Teren wokół akwenu obsiany zostanie trawą, a zatem nie powstaną żadne utwardzone ciągi komunikacyjne wokół przystani. Elementy konstrukcyjne przystani będą praktycznie niewidoczne oraz nie będą stanowić dodatkowych barier dla przemieszczających się w okolicy zwierząt. Planowana inwestycja nie zakłada budowy komercyjnego „betonowego” portu jachtowego wyposażonego w bogatą infrastrukturę żeglarską, a stanowi jedynie lokalne przedsięwzięcie, które umożliwi prowadzenie dalszej działalności Stowarzyszeniu Wodniaków „Borowia”.

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko zakłada wprowadzenie licznych zakazów związanych z budową i użytkowaniem nowej przystani cumowniczej m.in.:
• zakaz pływania przez cały rok po bocznym korycie rzeki pomiędzy prawym brzegiem Wisły a niewielką stałą wyspą na wschód od Kępy Ośnickiej,
• zakaz przybijania łodzi w sezonie lęgowym do nowo powstających piaszczystych wysp w korycie rzeki oraz do stałej wyspy pomiędzy prawym brzegiem Wisły a lewym brzegiem Kępy Ośnickiej,
• zakaz poruszania się łodzi na silnikach, aby zapobiec płoszeniu i niepokojeniu ptaków przebywających w korycie Wisły,
• budowę dodatkowego zbiornika wodnego o wymiarach 10×10 m w rejonie Rosicy pełniącego funkcję zastępczego miejsca żerowania dla zimorodka,
• nakaz objęcia ochroną przed wycinką lasu łęgowego przy ul. Rybnej,
• nakaz zamontowania skrzynek lęgowych dla ptaków, skrzynek dla nietoperzy,
• zakaz wprowadzania obcych gatunków roślin,
• nakaz ograniczenia regulacji rzeki Rosicy do niezbędnego minimum, z zachowaniem pochylenia brzegów umożliwiających wychodzenie płazów,
• wytyczne co do oświetlenia terenu,
• obowiązek prowadzenie monitoringu przyrodniczego w formie nadzoru przyrodniczego przez specjalistów ds. ochrony środowiska oraz specjalistów poszczególnych dziedzin przyrodniczych/grup zwierząt.

ab