Poprzednia wersja strony Plock.eu

Są środki dla bezrobotnych na własną firmę

Wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23.000 zł

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą – Miejski Urząd Pracy w Płocku prowadzi nabór wniosków

Miejski Urząd Pracy w Płocku rozpoczął wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Program realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach ww. projektu zaplanowano wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23.000,00 zł dla 35 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku spełniających warunki udziału w programie.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET”, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską).

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach www. projektu będzie trwał: od dnia 10.09.2020r. do dnia 02.10.2020r.

Wypełnione na obowiązującym formularzu i kompletne wnioski o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami można składać w oryginale od dnia 10.09.2020r. do dnia 02.10.2020r. wyłącznie przez:

  • umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do siedziby MUP ul. 3 Maja 16-I piętro w godzinach 8:00-15:00,
  • przesyłając za pomocą poczty tradycyjnej,
  • w postaci elektronicznej na Elektroniczna Skrzynkę Podawczą Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Publicznej (ePUAP)

Szczegółowe informacje  udzielane są w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 pod nr tel. 24 367-18-37 oraz zamieszczone są na stronie internetowej www.mupplock.praca.gov.pl

K. Kozłowski, źródło: Miejski Urząd Pracy w Płocku

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»