Rezerwacja wizyty

Samorządowcy w obronie praw mieszkańców i lokalnych wspólnot

W środę 13 października w Warszawie blisko 1000 przedstawicieli samorządów z  całej Polski, także prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, wspólnie zaprotestowało przeciwko zmianom w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, centralizacji państwa i odbieraniu kompetencji samorządom wprowadzonych po 1989 r. Program rządu będzie w opinii samorządowców niekorzystny dla Polaków i odbierze mieszkańcom gmin, powiatów oraz województw w całym kraju aż 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat oraz możliwość decydowania o  o swoich sprawach.

Najpierw w Teatrze „Roma” samorządowcy  przyjęli przez aklamację Apel środowiska samorządowego – „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych”. Następnie z Apelem udali się pod Sejm, aby przekazać go na ręce marszałek Elżbiety Witek. Przy tej okazji chcieli także zamanifestować swój sprzeciw wobec niszczenia przez partię rządzącą samorządu terytorialnego poprzez stopniowe odbieranie mu kompetencji i pieniędzy.

Zgromadzeni 13 października samorządowcy reprezentowali organizacje wszystkich szczebli – od sołectw po największe miasta – Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Tak! Samorządy dla Polski, Stowarzyszenie Łączy Nas Samorząd, Stowarzyszenie Wielkopolska – kierunek Europa, Stowarzyszenie Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa oraz Stowarzyszenie Wspólna Polska i OK Samorząd. Ogólnopolska Koalicja Samorządowa . W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele sektora pozarządowego – Fundacja Batorego i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Samorządowcy są zgodni co do tego, że tzw. „Polski Ład” oznacza zmiany w podatkach, które są niekorzystne dla mieszkańców Polski, lokalnych społeczności i wspólnot samorządowych.  Najważniejszym skutkiem będzie odebranie gminom, powiatom oraz województwom kompetencji, dochodów z podatków. W efekcie stracą na tym mieszkańcy wsi, miast i miasteczek. Dlatego samorządowcy z całej Polski sprzeciwiają się propozycjom rządu i jednym głosem wymienili listę odbieranych im kompetencji. Obejmują one szereg obszarów m.in. w edukację, zdrowie i finanse publiczne. Upomniano się także o szacunek dla samorządności i fundamentalnej dla niej zasady subsydiarności (pomocniczości).

– Na skutek wprowadzanych zmian społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań w oczekiwanej przez mieszkańców gmin, miast, powiatów i województw skali. Będzie mniej nowych dróg, szkół, przedszkoli czy innych obiektów służących mieszkańcom. Utrzymanie jakości usług komunalnych jak np. transport zbiorowy, kultura, rekreacja – będzie wymagało wzrostu cen. Dlatego właśnie my, samorządowcy z całej Polski, spotkaliśmy się w Warszawie, by zabrać głos w obronie praw lokalnych społeczności, i wspólnie podpisać apel w obronie niezależności samorządów – wyjaśnia Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Od 1990 roku samodzielność, wolność i swoboda dysponowania przyznanymi środkami, jest jednym z fundamentów funkcjonowania samorządów w naszym kraju. W ostatnich latach partia rządząca podejmuje działania, które zmierzają do przywrócenia w Polsce modelu państwa scentralizowanego. Tym samym zaprzepaszczany jest dorobek wprowadzonych reform ustrojowych  po zmianach politycznych z 1989 – samorządność, praworządność, pomocniczość.  Coraz bardziej jaskrawe są także działania odbierające społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach, swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z lokalnymi potrzebami i demokratycznie ustalanymi priorytetami.

Lista odebranych uprawnień stale się wydłuża. Widać wyraźne zmniejszanie kompetencji samorządów – między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. Prawo oświatowe, które wzmacnia rolę Kuratora Oświaty, niszczy niezależność, samodzielność i twórcze myślenie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Coraz bardziej dotkliwe są także zmiany prawne, powodujące znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw. W efekcie pozbawia to samorządy możliwości prowadzenia polityki rozwoju. Dla wielu gmin oznacza to zagrożenie utraty płynności finansowej. Ubytki w udziałach w PIT, będące efektem zmian prawnych z lat 2019–2020 oraz propozycje projektowane obecnie w ramach tzw. Polskiego ładu nie rekompensują w pełni strat finansowych, jakie poniosą gminy. Dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Doprowadzi to do centralizacji i uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

Ponieważ Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie spotkała się z samorządowcami  Apel „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych” na ręce wicemarszałków Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Włodzimierza Czarzastego oraz Piotra Zgorzelskiego przekazała Małgorzata Dąbrowska, sołtys liczącej 130 mieszkańców wsi Bończa.

Apel „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych”

Poparcie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dla postulatów wyrażonych w apelu środowiska samorządowego

 

K. Kozłowski, fot. E.Lach UM Warszawa

 

 

 

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»