Rezerwacja wizyty

XXXV Sesja Rady Miasta Płocka

W czwartek 28 października odbyła się XXXV Sesja rady Miasta Płocka, która przebiegła pod znakiem przyjęcia sprawozdań i raportów. Radni przyjęli uchwałę, że rok 2022 będzie Rokiem Władysława Bartoszewskiego – Rokiem Przyzwoitości.

W pierwszej części obrad radni zapoznali się, dyskutowali oraz przyjęli przygotowane na sesję dokumenty:

1. „Informację o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych” – dokument do pobrania,

2. Raport o „Stanie czystości powietrza w Płocku. Przedstawienie danych liczbowych i rodzajowych dot. emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Płocka z podziałem na komunalne, przemysłowe i komunikacyjne. Planowane działania zmierzające do redukcji zanieczyszczeń płockiego powietrza.” – prezentacja do pobrania  przedstawiła Monika Skolniak przedstawicielka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W tym punkcie Artur Jaroszewski przewodniczący Rady Miasta Płocka także przedstawił swoja prezentację na temat stanu powietrza w Płocku – dokument do pobrania.

3. „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.” streścił Roman Siemiątkowski, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Radni przyjęli także raport na temat „Realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji.” – dokument do pobrania oraz „Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.”

Wśród spraw bieżących znalazły się, między innymi, ustalenie wysokości podatku od nieruchomości, delegowano przedstawiciela Płocka do Związku Miast Polskich, wybrano radnych do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W czasie obrad przyjęto uchwałę o ogłoszeniu roku 2022 w Płocku „Rokiem Władysława Bartoszewskiego – Rokiem Przyzwoitości. Z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok.”.

Wyniki głosowań, dokumenty na XXXV Sesję RMP oraz uchwały są dostępne na platformie e-Sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapis transmisji sesji dostępny jest tu

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»