Rezerwacja wizyty

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Płocka ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I.

W związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I oraz uczestnictwie Gminy Miasto Płock w projekcie pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” Prezydent Miasta Płocka zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 9 grudnia 2021 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku o godzinie 1630. Celem spotkania będzie zwiększenie możliwości zaangażowania mieszkańców na wczesnym etapie powstania projektu planu. Obecni na spotkaniu będą mogli zapoznać się z projektem planu oraz wyrazić swoje opinie i propozycje.

Konsultacje społeczne prowadzone będą przy udziale przedstawicieli Partnerstwa w skład, którego wchodzi: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, ResPublic sp. z o.o. i GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. arch. Anna Woźnicka.

Spotkanie to jest spotkaniem konsultacyjnym, które wykraczając poza ramy określone ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwoli w większym stopniu zaangażować interesariuszy w działania planistyczne prowadzone na terenie Starego Miasta.

K. Kozłowski