Poprzednia wersja strony Plock.eu

Zmiany w przepisach Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach

W piątek 4 grudnia wchodzą w życie niektóre artykuły ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 1517).

Najważniejsze z nich dotyczą:

 • w przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpisanie kolejnego terminu badania technicznego, organ rejestrujący wyda nowy dowód rejestracyjny gdy właściciel wyrazi wolę jego wymiany – brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na pieczątki na badanie techniczne.

Diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, a jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wolne miejsce to dokonuje odpowiedniego wpisu do dowodu, w przypadku pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu – art. 74a ust. 5, art. 82 – ustawy- Prawo o ruchu drogowym,

 • organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego albo nowy dowód rejestracyjny ( np.: z uwagi na brak miejsca na badania techniczne, zmianę konstrukcyjną pojazdu, zmianę stanu faktycznego w zakresie danych obecnego właściciela pojazdu zawartych w dotychczasowym dowodzie rej.) właścicielowi lub na jego wniosek przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego na koszt odbiorcy – art. 74a ust. 7,
 • zniesienia obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu (dotyczyć to będzie przypadku przerejestrowania pojazdu, który był już zarejestrowany na terenie RP, dokonywanego na wniosek właściciela pojazdu w przypadku zmiany miejsca jego zamieszkania albo siedziby)- 72 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • czasowej rejestracji będzie mógł dokonać organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu )- 74 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • w przypadku przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP czasowej rejestracji będzie mógł dokonać organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce odbioru lub zakupu pojazdu na terytorium RP- 74 ust. 1a i ust. 2 pkt 2 lit b ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • zniesienia obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu – 74 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • obowiązku złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku wniosku o wydanie wtórnika z uwagi na utratę: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych – art. 74a ust. 2,3,8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela pojazdu będącego zbywcą albo nabywcą pojazdu wywożonego za granicę- art. 79 ust. 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • wyrejestrowania pojazdu z urzędu w przypadku gdy zostało wystawione pozwolenie czasowe na wywóz pojazdu za granicę i właściciel pojazdu złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o tym iż pojazd zostanie wywieziony za granicę – art. 74 ust. 6, art. 79 ust. 3b ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. 1517) wprowadza również możliwość poruszania się po drogach bez konieczności posiadania przy sobie wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem – nowe przepisy wejdą w życie w dniu 5 grudnia 2020 r.

 • Prawo jazdy nie będzie zatrzymywane fizycznie – dane o zatrzymaniu organ kontroli wpisze do Centralnej Ewidencji Kierowców
 • Starosta otrzyma informację od organu kontroli ruchu drogowego o zatrzymaniu dokumentu
 • Obywatel nie będzie zwracał prawa jazdy do organu, który go wydał w przypadku orzeczenia o zakazie lub decyzji o zatrzymaniu dokumentu
 • Okres zatrzymania biegnie od dnia faktycznego zatrzymania
 • Organ kontroli zweryfikuje dane w centralnej ewidencji kierowców i innych dostępnych rejestrach

K. Kozłowski