Rezerwacja wizyty

Informacja o rozpatrzeniu uwag – mpzp NSZ

INFORMACJA O ROZPATRZENIU UWAG
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
w dniach od 8 lutego 2023 r do 1 marca 2023 r.
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 452/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych
Sił Zbrojnych w Płocku

informuję, że

uwagi wniesione do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku zostały rozpatrzone w sposób przedstawiony w załączniku.

Załącznik – wykaz uwag