Licealny akcelerator edukacji

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock
Realizator: Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku
Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r.
Wartość ogółem:  483 716,25 zł
Wysokość dofinansowania: 441 156,25 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku poprzez realizację dodatkowych form wspierających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u min. 150 uczniów klas I-III i doskonalenie zawodowe min. 15 nauczycieli w okresie 24 miesięcy tj. od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r. W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

 • kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. Projekt zakłada, iż min. 135 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektu.
 • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
 • korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Każdemu uczniowi, zgodnie z jego potrzebami zostaną zagwarantowane dodatkowe formy wsparcia uzupełniające wiedzę, rozwijające talenty, pasje, zainteresowania. Przedmioty przyrodnicze prowadzone będą w doposażonych w ramach projektu pracowniach szkolnych. W ramach zajęć uczniowie będą wyposażani w wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Pozwoli to na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz uszczegółowienie metod pracy pod katem potrzeb grupy docelowej. Tak kompleksowe podejście do zdiagnozowanych potrzeb Liceum zapewni możliwość wsparcia uczniów na dalszych etapach edukacji i kariery zawodowej.

Planowane działania:

 • realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku,
 • doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne,
 • doskonalenie nauczycieli.

Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli,
 • 135 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe,
 • 15 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska kwalifikacje/nabędzie kompetencje,
 • 12 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie TIK,
 • 32 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • w 1 placówce pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
e-mail: malgorzata.maryniak@plock.eu

Programy zajęć stworzone na potrzeby realizacji projektu dostępne są tutaj: http://malachowianka.edu.pl/index.php/programy/

Dokumenty do pobrania: