Plan Kwiatka – Królewiecka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kwiatka – Królewiecka w Płocku

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od zachodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Ostatniej,
  • od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Ostatniej, północna linia rozgraniczająca ul. Królewieckiej,
  • od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Tumskiej,
  • od południa – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka.
Plan Kwiatka - Królewiecka - granice

 

Procedura sporządzania miejscowego planu

28.11.2017 – Uchwała Nr 696/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp – Treść uchwały

8.06.2018 – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu – Treść obwieszczenia

8.06.2018-2.07.2018 – Przyjmowanie wniosków do mpzp

16.07.2018 – Rozpoczęcie prac projektowych

21.02.2019 – Rozpatrzenie wniosków złożonych do mpzp – Wykaz wniosków

15.03.2019 – Przedłożenie projektu mpzp Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania

od 25.03.2019 – Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

05.08.2019 – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Treść obwieszczenia

12.08.2019-02.09.2019 – Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Tekst planu

Rysunek planuPlan Kwiatka Królewiecka rysunek wyłożenie1

Tekst prognozy

Rysunek prognozyPlan Kwiatka - Królewiecka POŚ rysunek wyłożenie1

 

22.08.2019, godz. 16.00 – Dyskusja publiczna – Protokół z dyskusji

12.08.2019-16.09.2019 – Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

08.10.2019 – Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp – Treść zarządzenia / Załącznik

21.02.2020 – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Treść obwieszczenia

02.03.2020-24.03.2020 – Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Tekst planu

Rysunek planuPlan Kwiatka - Królewiecka rysunek wyłożenie2

Tekst prognozy

Rysunek prognozyPlan Kwiatka - Królewiecka POŚ rysunek wyłożenie2

 

19.03.2020, godz. 16.00 – Dyskusja publiczna (dyskusji nie przeprowadzono ze względu na COVID-19)

17.03.2020 – OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU PROCEDURY PLANISTYCZNEJTreść ogłoszenia

09.06.2020 – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Treść obwieszczenia

19.06.2020-10.07.2020 – Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Tekst planu

Rysunek planuPlan Kwiatka - Królewiecka rysunek wyłożenie3

Tekst prognozy

Rysunek prognozyPlan Kwiatka - Królewiecka POŚ rysunek wyłożenie3

09.07.2020, godz. 16.00 – Dyskusja publiczna – Protokół z dyskusji

19.06.2020-27.07.2020 – Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

10.08.2020 – Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp – Treść zarządzenia / Załącznik

08.02.2020 – Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 915/2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do projektu mpzp – Treść zarządzenia / Załącznik

25.02.2021 – Uchwalenie przez Radę Miasta Płocka Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka” w Płocku – Uchwała nr 468/XXVIII/2021 – Treść uchwały

Plan oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego