Z podstawówką w świat

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Tytuł projektu: „Z podstawówką w świat”
Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock
Realizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 r. – 31.08.2020 r.
Wartość ogółem: 1 993 363,85
Wartość dofinasowania: 1 816 551,35

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych dla 1203 ucz. w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji 64 nauczycieli w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

 • kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (innowacyjność, kreatywność, umiejętność rozumienia, krytyczne myślenie),
 • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych,
 • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym wsparcie ucznia młodszego.

Każdemu uczniowi zgodnie z jego potrzebami zostaną zagwarantowane dodatkowe formy wsparcia uzupełniające wiedzę, wyrównujące braki edukacyjne, rozwijające talenty, pasje, zainteresowania, zmniejszające deficyty rozwojowe. Uzupełnienie wiedzy będzie pozwalało na płynne i bezproblemowe przejście na kolejne etapy edukacji uczniom słabszym.

Planowane działania:

 • realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów dziewięciu płockich szkół podstawowych,
 • doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne,
 • doskonalenie nauczycieli.

Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli,
 • 1203 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe,
 • 64 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska kwalifikacje/nabędzie kompetencje,
 • 34 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie TIK,
 • w 9 placówkach pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne.

do pobrania: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.:”Z podstawówką w świat”

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
e-mail: justyna.witkowska@plock.eu, agnieszka.agacinska@plock.eu